Монбат АД оповести тримесечен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017

ФИНАНСОВИ
31 януари 2018

Към 31.12.2017 г. Монбат АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 351 124 хил. лв., което представлява повишение от 2,42 % в сравнение с реализираните към 31.12.2016 г. нетни приходи от продажби на инидивидуална база в размер на 342 830 хил. лв. Реализираната печалба преди облагане с данъци на  Монбат АД на инидивидуална база към 31.12.2017 г e в размер на 7 815 хил. лева., спрямо отчетената към 31.12.2016 г. инидивидуална печалба, преди облагане с данъци на стойност 20 142 хил. лв. Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци с 61,20 %.

Индивидуалната нетна печалба на  Монбат АД към 31.12.2017 г. е в размер на 6 979 хил.лв. и регистрира понижение от 61,45 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на инидивидуална база към 31.12.2016 г. , която е на стойност 18 103 хил. лв. Към 31.12.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на  Монбат АД на инидивидиулна база е в размер на 14 630 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.12.2016 г. EBITDA на инидивидуална база на стойност 26 062 хил. лв.

Това представлява понижение на EBITDA с 43,86 %. Към 31.12.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на  Монбат АД на инидивидуална база е на стойност 8 546 хил. лв., спрямо EBIT към 31.12.2016 г. на инидивидуална база в размер на 20 465 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT с 58,24 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com