Монбат АД оповести тримесечен индивидуален отчет за третото тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 октомври 2018

Към 30.09.2018 г. МОНБАТ АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 249 417 хил. лв., което представлява нарастване от 4.91 % в сравнение с реализираните към 30.09.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 237 745 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на индивидуална база към 30.09.2018 г. e в размер на 12 937  хил. лева., спрямо отчетената към 30.09.2017 г.  индивидуална печалба преди облагане с данъци на стойност 3 765 хил. лв. Това представлява нарастване на печалбата преди облагане с данъци със 243.61 %.

Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.09.2018 г. е в размер на 12 363  хил.лв. и регистрира увеличение от 267.07 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на индивидуална база към 30.09.2017 г. , която е на стойност 3 368  хил. лв. 

Към 30.09.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е в размер на 11 359 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.09.2017 г. EBITDA на индивидуална база на стойност 8 584 хил. лв. Това представлява  нарастване на EBITDA с 32,33 %.

Към 30.09.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е на стойност 6 908 хил. лв., спрямо EBIT към 30.09.2017 г. на индивидуална база в размер на 3 998 хил. лв. , което представлява нарастване на EBIT с 72,79 %.

Важна бележка: ЕБИТДА и печалба преди данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с 3 050 хил. лева.

Корекцията е във връзка с ефекта върху деветмесечния период на 2017 година от промяната на счетоводната политика за отчитане на технологичен отпадък. Промяната на счетоводната политика е по-подробно описана в Годишния одитиран индивидуален отчет на Монбат АД за 2017 година.

За периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. МОНБАТ АД е реализирало на индивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 92 814,46 хил. евро., които представляват 72,78 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 14 591,06 хил. евро приходи от продажби, което представлява 15,72 % от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на индивидуална база към 30.09.2018 г. са в размер на 67 887.7  хил.лв.  ( 34 710.43 хил. евро) и представляват 27.22 % от общите нетни приходи от  продажби.

Повече информация можете да намерите на: www.monbatgroup.com 

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com