Монбат АД оповести тримесечен индивидуален отчет за второто тримесечие на 2018 г.

ФИНАНСОВИ
30 юли 2018

Към 30.06.2018 г. МОНБАТ АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 154 712 хил. лв., което представлява нарастване от 5,40 % в сравнение с реализираните към 30.06.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 146 790 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на индивидуална база към 30.06.2018 г. e в размер на 10 210  хил. лева., спрямо отчетената към 30.06.2017 г.  индивидуална печалба преди облагане с данъци на стойност 3 518 хил. лв. Това представлява нарастване на печалбата преди облагане с данъци със 190,22 %.

Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.06.2018 г. е в размер на 9 934  хил.лв. и регистрира увеличение от 214,77 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на индивидуална база към 30.06.2017 г. , която е на стойност 3 156  хил. лв. 

Към 30.06.2018 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е в размер на 6 677 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 30.06.2017 г. EBITDA на индивидуална база на стойност 6 726 хил. лв. Това представлява  намаление на EBITDA с 0,73 %.

Към 30.06.2018 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на индивидуална база е на стойност 3 705 хил. лв., спрямо EBIT към 30.06.2017 г. на индивидуална база в размер на 3 665 хил. лв. , което представлява нарастване на EBIT с 1,09 %.

Важна бележка: ЕБИТДА и печалба преди данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с 2 050 Хил. Лева.

Корекцията е във връзка с ефекта върху шестмесечния период на 2017 година от промяната на счетоводната политика за отчитане на технологичен отпадък. Промяната на счетоводната политика е по-подробно описана в Годишния одитиран индивидуален отчет на Монбат АД за 2017 година.

За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. МОНБАТ АД е реализирало на индивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 58 901 хил. евро., които представляват 74,46 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 10 555,02 хил. евро приходи от продажби, което представлява 17,92 % от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на индивидуална база към 30.06.2018 г. са в размер на 39 511 хил.лв.  (20 202 хил. евро) и представляват 25,54 % от общите нетни приходи от  продажби.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com