Монбат АД оповести тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2019

ФИНАНСОВИ
30 май 2019

Към 31.03.2019 г. МОНБАТ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби на стойност 82 705 хил. лв., което представлява увеличение от 26,01 % в сравнение с реализираните към 31.03.2018 г. нетни приходи от продажби на консолидирана база в размер на 65 633 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на консолидирана база към 31.03.2019 г. e в размер на 7 667 хил. лева, спрямо отчетената към 31.03.2018 г. консолидирана печалба преди облагане с данъци на стойност 1 890 хил. лв. Това представлява нарастване на печалбата преди облагане с данъци с 305,66 %.

Консолидираната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.03.2019 г. е в размер на 6 535 хил.лв. и регистрира увеличение от 304.64 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на консолидирана база към 31.03.2018 г., която е на стойност 1 615 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е в размер на 12 139 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.03.2018 г. EBITDA на консолидирана база на стойност 6 288 хил. лв. Това представлява нарастване на EBITDA с 93,05 %.

Към 31.03.2019 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на консолидирана база е на стойност 8 190 хил. лв., спрямо EBIT към 31.03.2018 г. на консолидирана база в размер на 2 691 хил. лв. , което представлява нарастване на EBIT с 204.35 %.

За периода 01.01.2018 г. – 31.03.2019 г. МОНБАТ АД е реализирало на консолидирана база общо приходи от чужбина в размер на 36 927,00 хил. евро, които представляват 87,33 % от общите нетни приходи от продажби.

За периода 01.01.2018 г. – 31.03.2019 г. основен пазар на МОНБАТ АД е Франция с 4 713,98 хил. евро приходи от продажби, което представлява 12,77 % от общия износ на дружеството на консолидирана база.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана база към 31.03.2019 г. са в размер на 10 482,06 хил.лв. ( 5 359,39 хил. евро) и представляват 12,67 % от общите нетни приходи от продажби.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: