Монбат АД представи информация за текущите проекти и еволюцията на целевите проспекти в инвестиционното портофолио

ФИНАНСОВИ
8 октомври 2018

МОНБАТ АД ПРЕДСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИТЕ ПРОЕКТИ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРОСПЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОРТОФОЛИО НА ГРУПАТА ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КОМПАНИЯТА В ГР. СОФИЯ

На 08.10.2018 г. се проведе среща на ръководството на Монбат АД и инвеститорите на компанията, на която присъстваха институционални и индивидуални инвеститори.

По време на срещата бяха представени мотивите за оттегляне на Групата от сделката по придобиване на тунизийския производител на батерии АСАД, както и информация относно настоящите резултати, текущите проекти и еволюцията на целевите проспекти в Инвестиционното портофолио на групата Монбат. Инвеститорите бяха запознати и с актуализирания пет годишен план на Групата и стратегията за използване на средствата, набрани през февруари 2018 г. чрез емисия корпоративни облигации.

Основните мотиви, които са довели до отказ на корпоративното ръководство  от сделката по придобиването на АСАД бяха детайлно коментирани от г-н Петър Бозаджиев, Групов Изпълнителен директор. Г-н Бозаджиев посочи, че в хода на извършване на процедурите по верификация на условията по договора за покупко-продажба  след първоначалния Дю дилиджънс е установено, че част от първоначално идентифицираните рискове свързани с придобиването на АСАД не биха могли да бъдат ефективно управлявани в бъдеще, респективно биха довели до реализиране на сериозни икономически щети за новия собственик, а именно:

- Съдебни спорове и неизяснен статут на земята, върху която е построен завода на АСАД;

- Невъзможност за запазване на контрола в дъщерното на АСАД алжирско дружество, поради наличие на изпълнително производство върху част от дяловете на същото и с оглед спецификата на алжирското законодателство;

- Необоснован екологичен риск, който не може да бъде прогнозиран и респективно надеждно управляван.

Във връзка с отказа от сделка с АСАД бяха изложени и основните инвестиционни намерения на Групата и съответно целевото използване на средствата от облигационната емисия. Монбат ще продължи да инвестира целевите проспекти фазирано и поетапно, което ще доведе до два положителни ефекта:

- Намаляване на риска чрез диверсификация в повече, но по-малки проекти;

- Осигуряване на устойчиво оперативно управление и интеграция в групата на новите дейности.

Тази стратегия няма да компроментира очаквания мащаб на добавената стойност, но ще предположи фазираност във времевата реализация на целевата добавена стойност.  В подкрепа на това е и представената по време на срещата с инвеститорите Инвестиционна платформа с конкретни проспекти и индикативна добавена стойност на всеки един от тях за период от 5 години.

Детайлна информация може да бъде намерена в приложената Презентация, както и на електронната страница на Монбат www.monbatgroup.com

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: