На заседание от 10.09.2015 г. съветът на директорите на Монбат АД прие следното решение

ФИНАНСОВИ
9 октомври 2015

С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 10.09.2015 г. Съветът на директорите на Монбат АД прие следното решение:

Освобождава Ойген Георг Петерханс като изпълнителен член на Съвета на директорите поради здравословни причини и избира Атанас Стоилов Бобоков за изпълнителен член на Съвета на директорите на “МОНБАТ” АД.

Решението все още не е вписано в Търговския регистър.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com