Ноември 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 декември 2013

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец ноември 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 449 хил. лева, което представлява повишение от 10.80 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец ноември 2012 г.
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 218 572 хил. лева, което представлява повишение от 21.30 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.
Реализираните през единадесетте месеца на 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 218 572 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция211 270 хил. лева
Продукция135 хил. лева
Услуги1 382 хил. лева
Други

5 785 хил. лева


Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец ноември 2013 г. е 4 187 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 42.9 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец ноември 2012 г.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 26 916 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 45% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2012 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец ноември 2013 г. EBITDA в размер на 5 228 хил. лева, което представлява повишение от 25.40 % в сравнение с постигнатото през месец ноември 2012 г .
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 40 022 хил. лева, което представлява повишение с 27.90 % в сравнение със същия период на 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com