Ноември 2018, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
27 декември 2018

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец ноември 2018 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 31 854 хил. лева, което представлява намаление  от 7,5  % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец ноември 2017 г.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 278 049 хил. лева, което представлява намаление от 6,3  %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2017 г.

Реализираната консолидирана загуба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец ноември 2018 г. е 825 хил. лева, което представлява намаление на финансовия резултат  със 143,30%  в сравнение с консолидиран финансов резултат през месец ноември  2017 г.  

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци от оперативна дейност в размер на 7 321 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от оперативна дейност със 68,90 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от оперативна дейност преди облагане с данъци за същия период на 2017 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец ноември 2018 г. EBITDA от оперативна дейност в размер на 968 хил. лева, което представлява намаление от 71,30  % в сравнение с постигнатото през месец ноември  2017 г.

Обобщените данни за единадесетте месеца на 2018 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA от оперативна дейност в размер на 26 658 хил. лева, което представлява понижение от 31,10  % в сравнение със същия период на  2017 г.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: EBITDA и печалбата преди облагане с данъци за съпоставимия период на 2017 година са коригирани с:

  • 1 650  хил. лева - във връзка с ефекта върху единадесетмесечния  период на 2017 г. от счетоводната грешка, произтичаща от липса на консолидационни елиминации на печалба от вътрешно-групови продажби. Счетоводната грешка е подробно описана в бележка 4 на Годишния консолидиран одитиран отчет на Монбат към 31.12.2017 г.
  • 1 990 хил. лева във връзка с ефекта върху единадесетмесечния период на 2017 г. от липсата на приход, свързан с държавна субсидия за рециклиране на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчаканата субсидия беше първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 на Монбат, но в последствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на Монбат АД към 31.12.2017 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: