Нова сегментация на пазарите на ценни книжа на БФБ – София АД

ФИНАНСОВИ
1 март 2012

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че във връзка с въвеждане на нова сегментация на пазарите на ценни книжа на БФБ – София АД от 01.0 3.2012 г. ценните книжа на Монбат АД се търгуват на най-престижния Premium Segment на българския регулиран пазар.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com