Ново обратно изкупуване на собствени акции

ФИНАНСОВИ
14 май 2016

С настоящото Ви уведомяваме, че на 13.05.2016 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Монбат АД. На основание чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Съветът на директорите прие решение да бъде извършено ново обратно изкупуване на собствени акции в границите определени от чл. 17 от Устава на дружеството, както следва:

  • Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 3 % от регистрирания капитал или до 1 170 000 броя акции. 
  • Минимална цена на обратно изкупуване – 6.00 лева 
  • Максимална цена на обратно изкупуване – 8.00 лева 
  • Начален срок – 01.06.2016 г.

Уведомяването до КФН, БФБ и инвеститорите се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от 01.06.2016 г. В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 1 170 000 броя акции преди крайния срок настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.
В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции СД по своя преценка може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции.
В срока на настоящата процедура в зависимост от пазарните условия СД по своя преценка може да променя минималната или максималната цена на обратно изкупуване. В този случай дружеството уведомява КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността, като уведомяването се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня, от който влиза в сила промяната на минималната или максималната цена на обратното изкупуване. Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването – Бенчмарк Финанс АД. Цел на обратното изкупуване –повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com