Октомври 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
27 ноември 2017

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец октомври 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 34 396 хил. лева, което представлява увеличение от 27,80 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец октомври 2016 г.

Обобщените данни за първите десет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 266 329 хил. лева, което представлява увеличение от 29,10 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.
Реализираните през първите десет месеца на 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 266 329 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция241 044 хил. лева
Стоки5 956 хил. лева
Услуги2 003 хил. лева
Други17 326 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец октомври 2017 г. е 2 938 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 3,50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец октомври 2016 г.
Обобщените данни за първите десет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 29 825 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 21 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец октомври 2017 г. EBITDA в размер на 4 398 хил. лева, което представлява понижение от 4,80 % в сравнение с постигнатото през месец октомври 2016 г.
Обобщените данни за първите десет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 43 538 хил. лева, което представлява повишение от 15,70 % в сравнение със същия период на 2016 г.
Обобщените данни за десетте месеца на 2017 г. включват финансовото отражение на придобиването на на EAS Batteries Gmbh и MNP Gmbh. Покупката на тези две дружествата е третирана в консолидираните отчети на Монбат АД към 30.09.2017 като бизнес комбинация по смисъла на МСФО 3. Посоченият ефект от бинзес комбаниция, отразен в консолидираните финансови отчети на Монбат АД към 30.09.2017 е: увеличение на Други приходи в размер на 3 905 хил. лева, увеличение на EBITDA и реализираната печалба преди облагане с данъци в размер на 3 905 хил. лева.

Реализираните финансови резултати след придобиването на дружествата извън ефекта от първоначалното финансово третиране по смисъла на МСФО 3, които оказват ефект на обобщените данни за десетте месеца на 2017 г. са намаление в ЕBITDA и реализираната печалба пред облагане с данъци в размер на 1 169 хил. лева.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: