Покана за общото събрание на акционерите

ФИНАНСОВИ
29 май 2014

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за редовно общо събрание на акционерите на Монбат АД, свикано за 30.06.2014 г. е обявена в Търговския регистър.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com