Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
1 май 2018

Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2018 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г. и част от печалбата от предходни години.  Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г.  в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат  АД през 2017 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на  Монбат АД за  2017 г.

9. Приемане на решение за преизбиране  на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.

11. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет.

12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат  АД за 2017 г..

13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2017 г. на членовете на СД на Монбат АД  в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх” No. 32А, ет. 4 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – www.monbatgroup.com  за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Монбат АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2018 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20  часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание  чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.  На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.  Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com  При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовнотото заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com  като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството  www.monbatgroup.com

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на Монбат АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 30.04.2018 г. е 39 000 000 броя.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Монбат АД свикано за 25.06.2018 г. е 11.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 12.07.2018 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 12.07.2018 г. е 28.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com