Прието решение на 26.06.2013 г. от общото събрание на акционерите на Монбат АД за разпределение на печалбата на дружеството

ФИНАНСОВИ
11 юли 2013

Във връзка с прието решение на 26.06.2013 г. от общото събрание на акционерите на Монбат АД за разпределение на печалбата на дружеството ви уведомяваме за размера на дивидента, както следва:

  • Обща стойност на дивидента: 7 755 000 лева;
  • Брой акции, върху които се разпределя дивидента: 36 756 046 броя;
  • Брутна стойност на дивидента за една акция: 0,2109 лева;
  • Нетна стойност на дивидента за една акция за акционери – физически лица: 0,2004 лева.

Съгласно приетото на 26.06.2013 г. решение на Общото събрание, Съветът на директорите на дружеството е овластен да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. След приемане на конкретно решение относно избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента, Съветът на директорите на дружеството ще уведоми всички всички акционери.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com