Приста Холдко Кооператиф У.А., кооператив, учреден, вписан и съществуващ според законите на Холандия

ФИНАНСОВИ
6 март 2014

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК „ПРИСТА ХОЛДКО КООПЕРАТИФ” У.А., кооператив, учреден, вписан и съществуващ според законите на Холандия, със седалище и адрес на управление на Сатурнусстраат 25-I, 2132 HB Хоофддорп, Холандия, вписано в Холандския Търговски регистър под номер 54691001 уведоми Монбат АД относно извършено от дружеството придобиване на 4 051 879 броя акции или 10,39 % от капитала на Монбат АД. Сделката е с дата на сетълмент в Централен депозитар АД - 28.02.2014 г.

В резултат на промяната „ПРИСТА ХОЛДКО КООПЕРАТИФ” У.А притежава пряко 8103758 броя акции и същия брой гласове в Общото събрание на акционерите или 20,76 % от капитала на Монбат АД. „ПРИСТА ХОЛДКО КООПЕРАТИФ” У.А. упражнява правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез 8 103 758 броя акции от капитала на публичната компания пряко и не чрез свързани лица.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com