Приста Ойл Холдинг ЕАД уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството продажба на 4 051 879 броя акции

ФИНАНСОВИ
6 март 2014

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК Приста Ойл Холдинг ЕАД уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството продажба на 4 051 879 броя акции или 10,39 % от капитала на Монбат АД. Сделката е с дата на сетълмент в Централен депозитар АД - 21.02.2014 г. В резултат на промяната Приста Ойл Холдинг ЕАД притежава пряко 22 668 250 броя акции с право на глас или 58,12 % и чрез свързаното лице – Монбат Трейдинг ООД притежава 2 752 800 броя акции с право на глас или 7,06 %.Общият брой на притежаваните акции и права на глас пряко и чрез свързани лица от страна на Приста Ойл Холдинг ЕАД е 25 421 050 бр. или 65,18 %.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com