Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации

ФИНАНСОВИ
12 октомври 2017

Уважаеми Инвеститори,
С настоящото уведомяваме, че на 12.10.2017 г. Съветът на директорите на Монбат АД прие изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации в размер до 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро, издадени от „Монбат” АД.
Проспектът ще бъде представен на КФН за одобрение. КФН все още не се е произнесла по документа.

За повече информация можете да се свържете с:

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

за Елана Трейдинг АД
Татяна Пунчева – Василева
Tel. +359 2 81 000 24
vasileva@elana.net

Приложения: