Проспект за публично предлагане на емисия облигации

ФИНАНСОВИ
22 ноември 2017

С настоящото уведомяваме, че на 21.11.2017 г. Комисията за финансов надзор с решение № 1459 – Е потвърди проспект за публично предлагане на емисия до 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, издавани от Монбат АД, с емисионна и номинална стойност на една облигация 1 000 (хиляда) евро или обща номинална и емисионна стойност на емисията: до 30 000 000 (тридесет милиона) евро.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

МОНБАТ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на Проспекта за публично предлагане на облигации, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени с Наредба 2 на КФН.

С настоящото представяме на обществеността потвърдения от КФН проспект, който може да бъде намерен на електронната страница на Монбат АД и на електронната страница на инвестиционния посредник Елана Трейдинг АД - www.elana.net.

За  Монбат АД:

Атанас Бобоков /Председател на Съвета на директорите /

За повече информация можете да се свържете с:

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

за Елана Трейдинг АД
Татяна Пунчева - Василева
тел. +359 2 81 000 24
e-mail: vasileva@elana.net