Първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
15 февруари 2018

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с проведеното на 15.02.2018 г. първо общото събрание на облигационерите на МОНБАТ  АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от облигационерите а именно:

1.  Общото събрание на облигационерите прие решение:

  • Облигационерите на Монбат АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код  BG2100023170, да бъдат представлявани от един представител;
  • Избира ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД,   ЕИК 130999800, представлявано от Красимир Димитров Петков  за представител на облигационерите на “Монбат” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код  BG2100023170.

2.  Общото събрание на облигационерите прие решение за определяне ва възнаграждението на представителя на облигационерите в размер на 1000 /хиляда/ лева месечно.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com