Първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД, притежаващи конвертируеми облигации

ФИНАНСОВИ
25 януари 2018

Уважаеми Инвеститори, Съветът на директорите на Монбат АД, гр. София на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон свиква първо общо събрание на облигационерите на Монбат АД АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100023170. Събранието ще се проведе на 15.02.2018 г, от 10.00 часа, в гр. София 1000, ул. Искър № 30 - Хотел Кооп, Конферентна зала ет. 14, при следния дневен ред:

1. Избор на представител/и на облигационерите. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши:

  • Облигационерите на Монбат АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100023170, да бъдат представлявани от един представител;
  • Избира ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД, ЕИК 130999800, представлявано от Красимир Димитров Петков ЕГН: 7906128627 за представител на облигационерите на “Монбат” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100023170.

2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши: Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 1000 /хиляда/ лева месечно. Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от емисия конвертируеми облигации на ":Монбат" АД с ISIN BG2100023170, да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на облигационерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх” N 32А, ет. 4 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – www.monbat.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация. Регистрацията на облигационерите се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица - облигационери представят документ за самоличност.

Юридическите лица - облигационери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на облигационер в общото събрание на основаниеПравилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на облигационерите, приети от СД е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – облигационер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание.

В случай на представителство на облигационер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на облигационерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание.

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на облигационерите.

Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на облигационерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите и поместени на електронната страница на дружеството www.monbat.com Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери 5 /пет/ дни преди датата на събранието, респективно 5 /пет/ дни преди втората датата на събранието.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com