Публикуване на индивидуалния отчет за І-то тримесечие на 2018 г. на електронната страница на дружеството.

ФИНАНСОВИ
30 април 2018