Публикуване на консолидиран отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG2100023170

ФИНАНСОВИ
29 август 2018