Редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД на 30.06.2014 г.

ФИНАНСОВИ
26 май 2014

С настоящото ви уведомяваме, че Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2014 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”

Приложено представяме покана и дневен ред за Общото събрание на акционерите и всички писмени материали.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: