Редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД проведеното на 25.06.2018 г.

ФИНАНСОВИ
25 юни 2018

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с проведеното на 25.06.2018 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ  АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2017 г. и одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ  АД през 2017 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение    Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г.  в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

4. Общото събрание на акционерите преизбра одитния  комитет в следния състав:  Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

5.  Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД

6. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2017 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД  в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com