Редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД проведеното на 27.06.2016 г.

ФИНАНСОВИ
27 юни 2016

Във връзка с проведеното на 27.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

  • Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2015 г. и одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2015 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2015 г. 
  • Общото събрание на акционерите прие решение Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 534 354,87 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 10 920 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овласти СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. 
  • Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Сaмко 
  • Общото събрание на акционерите определи едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева. 
  • Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова. 
  • Общото събрание на акционерите прие Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2015 г. 
  • Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2015 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД в общ размер на до 1 000 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер. 
  • Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД, а именно от нетно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лева на нетно, месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 
  • Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com