Решение за издаване на първа по ред емисия корпоративни конвертируеми облигации

ФИНАНСОВИ
10 октомври 2017

Уважаеми Инвеститори,
С настоящото уведомяваме, че на 10.10.2017 г. съгласно дадената делегация от чл. 19 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за издаване на първа по ред емисия корпоративни конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане.
Съветът на директорите избра „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 831470130, за инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи публичното предлагане на емисията облигации.
Приложено представяме решението на Съвета на директорите.

За повече информация можете да се свържете с:

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

за Елана Трейдинг АД
Татяна Пунчева - Василева
тел. +359 2 81 000 24 
vasileva@elana.net

Приложения: 
Решениеpdf143.25KB