Септември 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 октомври 2013

Обобщените данни за деветте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 171 940 хил. лева, което представлява повишение от 25 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември 2013 г. е 2 886 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата със 7 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец септември 2012 г.

Обобщените данни за деветте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 17 909 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 48 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2012 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец септември 2013 г. EBITDA(печалбата преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) в размер на 4 460 хил. лева, което представлява повишение от 2 % в сравнение с постигнатото през месец септември 2012 г .

Обобщените данни за деветте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 28 839 хил. лева, което представлява повишение с 28 % в сравнение със същия период на 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com