Бизнес сегмент оловно-кисели батерии

Вертикално интегрираният бизнес модел е съставен от четири интегрирани функции, които покриват всички аспекти на веригата за доставки – от извличане на рециклирано олово през операциите по рециклиране до производство и продажба на оловно-кисели батерии на пазара

Конкурентоспособност

Конкуренто-
способност

Вертикално интегрираната група има четири завода за рециклиране, ползващи разнообразни източници на снабдяване, което позволява на групата Монбат управление в реално време на потенциалните възможности за печалба при променлива конюнктура.

Вертикалната интеграция не само води до силно интегриран марж, но също и до естествено хеджиране при промените в цените на оловото на Лондонската метална борса (LME) през цялата година.

При резки колебания на LME, много производители на батерии могат да пострадат от пропуснати обеми за продажба или намалени маржове. За Монбат това предоставя конюнктурна възможност за печалба.

Рециклирането вече не е само източник на стратегическа суровина за групата, а се превръща в отделно бизнес направление.

Вертикално интегриран бизнес модел

Вертикално интегриран бизнес модел

1

Рециклиране

 • Редовни доставки (осредняване на ценовата формула, базирана на цените на LME)
 • Икономически постижима ценова премия, съответстваща на производствените разходи
 • Оптимизирана логистика и вътрешно пренасочване на технологичните отпадъци
 • Фрагментиран пазар от фирми за събиране на негодни за употреба батерии, което затруднява лесното снабдяване със суровини
 • Фирмите за събиране на негодните за употреба батерии са изкушени да блокират доставките при ниски ценови нива на оловото на LME, както и да водят до ценови войни в периоди на ограничено предлагане

скрап

 

рециклиране

 

2

Управление на наличността

 • Оптимален материален баланс на групата
 • Оптимално разгръщане на оборотния капитал
 • Балансирани ежегодни договорни ангажименти към външни доставчици на олово и сплави
 • Твърде голяма/ниска наличност на олово, оловни еквиваленти и сплави
 • Намален марж поради висока себестойност на продаваните стоки, както и блокирани пари при драстично намаление на цената на олово на LME
 • Намалена наличност на олово и оловни сплави за задоволяване на пазарното търсене при драстично увеличение на цената на олово на LME, както и почти мигновено увеличение на себестойността на продаваните стоки, предшестващо корекцията на цените на батериите

lead

 

 

3

Производство

 • Оптимални размери на партидите
 • Икономично производство
 • Запас от готова продукция за максимално извличане на печалба от пиковите моменти със сезонен характер

batteries

 

waste material

4

Търговия

 • Подход за навлизане на пазара
 • Продуктов микс
 • Комбинация от собствени продуктови брандове и марки на дистрибуторите
 • Търговска застраховка
 • Твърде голяма зависимост от няколко големи дистрибутори/територии в сегмента на продажби към крайни клиенти
 • Неправилно ценово позициониране при масовите продукти
 • Продуктова спецификация, която не отговаря на очакването за покупка

b2b

1
Рециклиране

Фактори за повишаване на стойността

 • • Редовни доставки (осредняване на ценовата формула, базирана на цените на LME)
 • Икономически постижима ценова премия, съответстваща на производствените разходи
 • Оптимизирана логистика и вътрешно пренасочване на технологичните отпадъци

Корпоративни рискове

 • фрагментиран пазар от фирми за събиране на негодни за употреба батерии, което затруднява лесното снабдяване със суровини
 • фирмите за събиране на негодните за употреба батерии са изкушени да блокират доставките при ниски ценови нива на оловото на LME, както и да водят до ценови войни в периоди на ограничено предлагане

 

Value drivers

2
Управление на наличността

Фактори за повишаване на добавената стойност

 • Оптимален материален баланс на групата
 • Оптимално разгръщане на оборотния капитал
 • Балансирани ежегодни договорни ангажименти към външни доставчици на олово и сплави

Корпоративни рискове

 • Твърде голяма/ниска наличност на олово, оловни еквиваленти и сплави
 • Намален марж поради висока себестойност на продаваните стоки, както и блокирани пари при драстично намаление на цената на олово на LME
 • Намалена наличност на олово и оловни сплави за задоволяване на пазарното търсене при драстично увеличение на цената на олово на LME, както и почти мигновено увеличение на себестойността на продваните стоки, предшестващо корекцията на цените на батериите

 

Inventory management

3
Производство

Фактори за повишаване на добавената стойност

 • • Оптимални размери на партидите
 • Икономично производство
 • Запас от готова продукция за максимално извличане на печалба от пиковите моменти със сезонен характер

 

Production

4
Търговия

Фактори за повишаване на стойността

 • •Подход за навлизане на пазара
 • Продуктов микс
 • Комбинация от собствени продуктови брандове и марки на дистрибуторите
 • Търговска застраховка

Корпоративни рискове

 • Твърде голяма зависимост от няколко големи дистрибутори/територии в сегмента на продажби към крайни клиенти
 • неправилно ценово позициониране при масовите продукти
 • • продуктова спецификация, която не отговаря на очакването за покупка

 

Trading

 

 

Ползи от вертикално интегрирания бизнес модел

Вертикално интегрираният модел има тройно предимство:

Позволява по-висок консолидиран марж
Възможност за по-висок интегриран марж поради ползите от взаимодействие при технологиите за рециклиране на олово, идващо от заводите за батерии на групата.
Упражняване на естествен хеджиращ ребалансиращ механизъм в случай на умерени колебания на цената на олово на LME
Упражняване на естествен хеджиращ ребалансиращ механизъм в случай на умерени колебания на цената на олово на LME, така че да се поддържа незасегнат консолидирания марж (на годишна база).
Предоставя конюнктурна възможност за печалба при резки или необичайни колебания на цената на олово на LME
Осигурява конюнктурна възможност за печалба при резки или необичайни колебания на цената на олово на LME, които при класическия модел на работа биха довели до сериозно влошаване на резултатите.
Управление на маржа

Управление на маржа

Колебанието на цената на олово на LME дефинира ценова крива, която оказва влияние върху пазарното поведение по цялата верига в индустрията, а именно доставчиците на негодните за употреба батерии, дистрибуторите на батерии и крайните клиенти.

Моделът на вертикална интеграция позволява тактически реакции при различните пазарни поведения, които гарантират увеличаване на маржа при всички сценарии, включително при екстремни ситуации на предизвикано от пазара свиване или разширяване на маржа.

СТРЪМНА КРИВА

Цената на олово на LME е висока

ПЛОСКА КРИВА

Цената на оловото на LME е ниска

Flat
bottom

margin lead 1

Временното намаляване на маржа или въздействия върху наличния марж се регулират чрез механизмите за естествено хеджиране на вертикалната интеграция, при която важна роля играе подвижната наличност на олово и сплави и оловни еквиваленти

Steep
top

steep

Всяка необичайна и рязка промяна на цената на оловото на LME (нагоре или надолу) може да предизвика различни пазарни поведения от играчите в браншовата верига. Стръмна крива нагоре може да предизвика „покупателно“ поведение от страна на дистрибуторите/крайните клиенти, съответно да повиши селективността и модела им на купуване. Стръмна крива надолу може да предизвика поведение тип “пазар на купувача” на събиращите негодни за употреба батерии, съответно те могат да увеличат цената или да нямат желание да продават. В такова състояние се изисква тактическо рефокусиране на бизнес дейностите в нашия вертикално интегриран модел, с цел да се компенсира всяко въздействие върху консолидирания марж.

Low
left

Маржът е оптимизиран в дивизия Батерии

При състояние на пазара с ниска цена на олово на LME, Монбат цели да минимизира свиването на маржа в интегрирания марж

low

High
right

high

Маржът се оптимизира в дивизия Рециклиране

При състояние на пазара с висока цена на оловото на LME, Монбат цели да увеличи максимално печалбата от разширяването на пазарния марж.