Представяне на акциите
BGN 2.76 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 21.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Бизнес сегмент оловно-кисели батерии

Вертикално интегрираният бизнес модел е съставен от четири интегрирани функции, които покриват всички аспекти на веригата за доставки – от извличане на рециклирано олово през операциите по рециклиране до производство и продажба на оловно-кисели батерии на пазара

Конкуренто-
способност

Вертикално интегрираната група има четири завода за рециклиране, ползващи разнообразни източници на снабдяване, което позволява на групата Монбат управление в реално време на потенциалните възможности за печалба при променлива конюнктура.

Вертикалната интеграция не само води до силно интегриран марж, но също и до естествено хеджиране при промените в цените на оловото на Лондонската метална борса (LME) през цялата година.

При резки колебания на LME, много производители на батерии могат да пострадат от пропуснати обеми за продажба или намалени маржове. За Монбат това предоставя конюнктурна възможност за печалба.

Рециклирането вече не е само източник на стратегическа суровина за групата, а се превръща в отделно бизнес направление.

Вертикално интегриран бизнес модел

1

Рециклиране

 • Редовни доставки (осредняване на ценовата формула, базирана на цените на LME)
 • Икономически постижима ценова премия, съответстваща на производствените разходи
 • Оптимизирана логистика и вътрешно пренасочване на технологичните отпадъци
 • Фрагментиран пазар от фирми за събиране на негодни за употреба батерии, което затруднява лесното снабдяване със суровини
 • Фирмите за събиране на негодните за употреба батерии са изкушени да блокират доставките при ниски ценови нива на оловото на LME, както и да водят до ценови войни в периоди на ограничено предлагане
Рециклиране
Рециклиране

2

Управление на наличността

 • Оптимален материален баланс на групата
 • Оптимално разгръщане на оборотния капитал
 • Балансирани ежегодни договорни ангажименти към външни доставчици на олово и сплави
 • Твърде голяма/ниска наличност на олово, оловни еквиваленти и сплави
 • Намален марж поради висока себестойност на продаваните стоки, както и блокирани пари при драстично намаление на цената на олово на LME
 • Намалена наличност на олово и оловни сплави за задоволяване на пазарното търсене при драстично увеличение на цената на олово на LME, както и почти мигновено увеличение на себестойността на продаваните стоки, предшестващо корекцията на цените на батериите
Управление на наличността
Управление на наличността

3

Производство

 • Оптимални размери на партидите
 • Икономично производство
 • Запас от готова продукция за максимално извличане на печалба от пиковите моменти със сезонен характер
Производство
Производство

4

Търговия

 • Подход за навлизане на пазара
 • Продуктов микс
 • Комбинация от собствени продуктови брандове и марки на дистрибуторите
 • Търговска застраховка
 • Твърде голяма зависимост от няколко големи дистрибутори/територии в сегмента на продажби към крайни клиенти
 • Неправилно ценово позициониране при масовите продукти
 • Продуктова спецификация, която не отговаря на очакването за покупка
b2b
b2b

Ползи от вертикално интегрирания бизнес модел

Вертикално интегрираният модел има тройно предимство:

Възможност за по-висок интегриран марж поради ползите от взаимодействие при технологиите за рециклиране на олово, идващо от заводите за батерии на групата.

Упражняване на естествен хеджиращ ребалансиращ механизъм в случай на умерени колебания на цената на олово на LME, така че да се поддържа незасегнат консолидирания марж (на годишна база).

Осигурява конюнктурна възможност за печалба при резки или необичайни колебания на цената на олово на LME, които при класическия модел на работа биха довели до сериозно влошаване на резултатите.

Управление на маржа

Колебанието на цената на олово на LME дефинира ценова крива, която оказва влияние върху пазарното поведение по цялата верига в индустрията, а именно доставчиците на негодните за употреба батерии, дистрибуторите на батерии и крайните клиенти.

Моделът на вертикална интеграция позволява тактически реакции при различните пазарни поведения, които гарантират увеличаване на маржа при всички сценарии, включително при екстремни ситуации на предизвикано от пазара свиване или разширяване на маржа.

Cerchio
London Metal Exchange
margin lead 1

Временното намаляване на маржа или въздействия върху наличния марж се регулират чрез механизмите за естествено хеджиране на вертикалната интеграция, при която важна роля играе подвижната наличност на олово и сплави и оловни еквиваленти

steep

Всяка необичайна и рязка промяна на цената на оловото на LME (нагоре или надолу) може да предизвика различни пазарни поведения от играчите в браншовата верига. Стръмна крива нагоре може да предизвика „покупателно“ поведение от страна на дистрибуторите/крайните клиенти, съответно да повиши селективността и модела им на купуване. Стръмна крива надолу може да предизвика поведение тип “пазар на купувача” на събиращите негодни за употреба батерии, съответно те могат да увеличат цената или да нямат желание да продават. В такова състояние се изисква тактическо рефокусиране на бизнес дейностите в нашия вертикално интегриран модел, с цел да се компенсира всяко въздействие върху консолидирания марж.

Маржът се оптимизира в дивизия Рециклиране

При състояние на пазара с висока цена на оловото на LME, Монбат цели да увеличи максимално печалбата от разширяването на пазарния марж.

Маржът е оптимизиран в дивизия Батерии

При състояние на пазара с ниска цена на олово на LME, Монбат цели да минимизира свиването на маржа в интегрирания марж