Съветът на директорите на Монбат АД, обявява издаването на първа по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации

ФИНАНСОВИ
22 януари 2018

Уважаеми Инвеститори,

С настоящото уведомяваме, че Съветът на директорите на  Монбат АД, обявява издаването на първа по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170 издадени при условията на първично публично предлагане при следните параметри:

Емитент:  Монбат АД

Номинална стойност на емисията: 28 015 000 (двадесет и осем милиона и петнадесет хиляди) евро.

Брой облигации: 28 015 (двадесет и осем хиляди и петнадесет) броя.

Номинална стойност: 1 000 (хиляда) евро всяка

Дата на сключване на облигационния заем: 20.01.2018

Дата на падеж: 20.01.2025

Вид на облигациите: конвертируеми обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени.

Срок до падежа: 84 (осемдесет и четири) месеца.

Лихвен процент: плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база.

Дати на лихвените плащания: на 20 януари и 20 юли във всяка от годините до падежа. В случай, че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден.

Погасяване: на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията, което съвпада със следните дати на лихвени плащания: 20/01/2023, 20/01/2024 или 20/01/2025. В случай на наличие на конвертиране, главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане. В този случай, последната главнична вноска на края на 7-та година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала на емисията, в случай че такъв съществува.

Опция за конвертиране: всеки облигационер може да поиска конверсия на притежаваните от него облигации съгласно текущия им номинал по Цената на конверсия на 48-тия, 66-тия или 78-мия месец след издаване, отговарящи съответно на следните дати на лихвени плащания: 20/01/2022, 20/07/2023 и 20/07/2024.

Цена на конвертиране: равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на  Монбат АД за шестте месеца, предхождащи съответната дата на конвертиране.

Минимален размер на конвертиране: 5% от текущия номинал на облигацията за всички дати на конвертиране.

Опция за обратно изкупуване: Емитентът има право да изкупи цялата остатъчна част от емисията на 60-ия месец след дата на издаване при цена 101% от текущата номинална стойност.

Датата на кол опцията съвпада с датата на лихвено и главнично плащане на 60-ия месец или 20.01.2023 като кол опцията се съобразява със съответното 20%-тно главнично плащане.

Обслужване на плащанията по облигационния заем: Плащанията се обслужват от „Централен депозитар” АД.

Съобщението по чл. 206, ал. 3 от Търговския закон ще бъде предоставено за обявяване в Търговския регистър на 23.01.2018

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com