Съветът на директорите на Монбат АД одобри сделка

ФИНАНСОВИ
5 януари 2018

Уважаеми Инвеститори,

С настоящото уведомяваме, че на 04.01.2018 г. Съветът на директорите на Монбат АД одобри сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК – а именно: апорт на вземане на Октагон Интернешънъл ООД към Окталайт България ЕАД в размер общо на 11 443 944 лева, (от които 8 434 601 лева – главница по договор за заем и 3 009 343 лева – лихва), придобито по Договор за цесия от 12.09.2017 г., сключен между Монбат АД като цедент и Окталайт България ЕАД като длъжник, с която непарична вноска да бъде съответно увеличен капитала на Окталайт България ЕАД от 4 600 000 лв. на 16 043 944 лв., като едноличният собственик на капитала Октагон Интернешънъл ООД придобие нови 11 443 944 броя поименни акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял с номинална стойност 1 лев и с емисионна стойност равна на номиналната от капитала на Окталайт България ЕАД.

контакт за инвеститори 
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com

Приложения: