Съветът на директорите на Монбат АД одобри сделка

ФИНАНСОВИ
3 април 2018

Уважаеми Инвеститори,

С настоящото уведомяваме, че на 02.04.2018  г. Съветът на директорите на Монбат АД одобри сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК – а именно:  извършване на непарична вноска в капитала на дружество Окталайт България ЕАД (100% дъщерно дружество на Октагон Интернешънъл ООД), представляваща апорт на вземане на едноличния собственик на капитала Октагон Интернешънъл ООД към Окталайт България ЕАД в размер общо на 18 080 399 лева, придобито по Договор зa заместване в дълг от 12.09.2017 г., сключен между МОНБАТ АД като кредитор, Октагон Интернешънъл ООД като поемател и Окта Лайт България ЕАД като длъжник, с която непарична вноска да бъде съответно увеличен капитала на Окталайт България ЕАД от 16 043 944 лв. на 34 124 343 лв., като едноличният собственик на капитала Октагон Интернешънъл ООД придобие нови 18 080 399 броя поименни акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял с номинална стойност 1 лев и с емисионна стойност равна на номиналната от капитала на Окталайт България ЕАД.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com