Съветът на директорите на Монбат АД утвърди бизнес план за 2013 г.

ФИНАНСОВИ
16 януари 2013

С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 15.01.2013 г. Съветът на директорите на Монбат АД утвърди Бизнес план за развитието на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2013 г. Бизнес планът съдържа и Прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база, както следва:

Нетни приходи от продажби 2013 г.Нетна печалба 2013 г.ЕBITDA 2013 г.
283 331 хил. лева33 773 хил. лева44 761 хил. лева

Прогнозата за 2013 г. е направена на база очакване средна цена на оловото за 2013 г. 1850 евро за тон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този материал съдържа прогнозни изявления, които отразяват виждането на ръководстовото на дружеството относно вероятни бъдещи събития в икономическата група на Монбат АД.
Въпреки, че може да се счита, че тези очаквания са основателни, те могат да бъдат засегнати от редица фактори и промени в допусканията, които могат да породят значително по-различни резултати.
Нито Монбат АД като юридическо лице, нито членовете на неговото корпоративно ръководство, директори или служители, нито което и да друго лице имат каквито и да е задължения за каквато и да било загуба, породена от използването на този материал.
Във връзка с месечното оповестяване на резултатите, което Монбат АД представя на инвеститорите бихме искали да Ви уведомим, че Съветът на директорите прие решение, че считано от януари 2013 г. данните за всеки месец ще бъдат представени на консолидира база и ще обхващат информация за всички дружества от групата на Монбат АД. Резултатите ще бъдат оповестяване на 26-то число всеки месец, следващ месеца, за който се отнасят. Ако 26-то число е неработен ден, информацията ще се оповестява в следващия работен ден.

В тази връзка първите консолидираните резултати на дружествата от групата на Монбат АД за месец януари 2013 г. ще бъдат оповестени на 26.02.2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com