Удължаване на процеса на одитиране на годишния консолидиран финасов отчет на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
30 април 2013

Поради удължаване на процеса на одитиране на годишния консолидиран финасов отчет на Монбат АД от избрания от общото събрание нов регистриран одитор и невъзможност да бъде спазен скрайния срок за представянето му Ви уведомяваме за следното:

Корпоративното ръковоство на дружеството ще представи годишния консолидиран финансов отчет на Монбат АД незабавно след неговата проверка и заверка от регистрирания одитор на икономическата група, не по-късно от 10.05.2013 г. Корпоративното ръководство на Монбат АД изразява надежда, че инвеститорите и всички институции на капиталовия пазар ще проявят разбиране с оглед на това, че компанията многократно е доказвала своята отговорност към инвеститорите, като последователно е прилагала политика на прозрачност в отношенията със всички участници на капиталовия пазар.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail:investorrelations@monbat.com