Удължаване на процеса на одитиране на годишния консолидиран финасов отчет на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
1 април 2013

Корпоративното ръковоство на дружеството щепредстави годишния финансов отчет на Монбат АД незабавно след неговата проверкаи заверка от регистрирания одитор на икономическата група, не по-късно от08.04.2013 г.

Корпоративното ръководство на Монбат АД изразяванадежда, че инвеститорите и всички институциина капиталовия пазар ще проявят разбиране с оглед на това, че компаниятамногократно е доказвала своята отговорносткъм инвеститорите, като последователно е прилагала политика напрозрачност в отношенията със всички участници на капиталовия пазар.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail:investorrelations@monbat.com