Представяне на акциите
BGN 2.84 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 20.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Бяла книга

Настоящата Бяла книга обобщава в ясна и разбираема публична форма политиките и практиките на Монбат АД, които имат връзка с приложението на кръговите икономически принципи в дейността на компанията. Разгледани са всички аспекти от дейността, като информацията е представена максимално изчерпателно, за да обслужи информационните потребности на всички групи заинтересовани страни.  Приложени са инфографики, диаграми и др. визуални материали, които да онагледят основната информация.

Резюме

Ролята и спецификата на тази Бяла книга не е само да представи в структуриран и достъпен за обществото вид информацията за кръговите принципи в бизнеса на Монбат. Нейното предназначение е да бъде постоянно актуализиращ се документ, т.е. да бъде допълвана с всички нововъведения, които имат отношение към дейността и повлияват въздействието на компанията върху обществото, икономиката на България и ЕС и околната среда изобщо.

Основен принцип в корпоративната политика на Монбат е да се следва йерархията на устойчивото развитие, в която се търси постигането на устойчив баланс между социалните и екологичните принципи, които водят до стабилно  икономическо развитие. Както в повечето компании с глобален мащаб на действие, стремежът на Монбат е към изграждане на ефективен капацитет и повишаване на човешкия и корпоративния капитал в посока на устойчивостта – специалистите и екипите по устойчивост (технолози, еколози, вътрешни одитори и др.) вече са част от основната структура на компанията. Значителна дял от печалбата на групата се инвестира в усъвършенстване на технологиите за намаляване на риска от замърсяване в процесите на рециклиране и производство на батерии. Постигането на „близка до 100%“ преработка на излезлите от употреба оловно-киселинни батерии не е визия, а стратегия за групата, в чиято реализация синергийно са включени всички компании, които са част от нея.

Бизнес профил на Монбат

Групата компании Монбат произвежда стартерни и индустриални оловно-киселинни батерии за пътни превозни средства, плавателни съдове, военна техника, телекомуникационни системи и инсталации за производство на соларна енергия. Тя е най-големият производител на батерии на Балканския полуостров и четвъртият най-голям в Европа. Батериите, произвеждани от Монбат и дъщерните дружества, са представени на над 70 пазара на 5 континента. Бизнесът на групата е напълно вертикално интегриран, т.е. включва рециклирането на излезли от употреба батерии, производството на нови батерии и търговията с тях.


Монбат е част от паневропейския сектор за производство на батерии, който обхваща 15 държави-членки на ЕС и в който са заети над 20 хиляди души. Данните на Международната асоциация по оловото (ILA) сочат, че през последните 10 години тези производители са инвестирали над 2 млрд. евро в иновации, насочени към подобряване на характеристиките и качеството на произвежданите батерии, вкл. и в удължаване на жизнения им цикъл, което намалява обема на излезлите от употреба батерии, представляващи опасни отпадъци. Амбициозните цели на сектора са до 2025 г. пазарът на конкурентни и устойчиви енергийни решения, свързани с производството и приложението на батерии да има нетна стойност от 250 млрд. евро годишно, което е дефинираната цел на Европейската асоциация за акумулаторните батерии (ЕААБ).

Прилагане на принципите на кръговата икономика – примерът и опитът на Монбат АД

Също така, в края на януари 2021 г. ЕК одобри и допълнителна помощ от ЕС на стойност 2,9 млрд. евро за публични инвестиции в сектора за производство на батерии, насочени към подкрепа на изследвания и иновации в тази стратегическа верига на доставки. Проектът покрива цялата екосистема в контекста на кръговата икономика – от осигуряването на суровини, през производството на клетки и пакети батерии, до рециклирането и производството от вторични суровини. Очаква се тази подкрепа от ЕС да доведе до инвестирането на допълнителни 9 млрд. евро от частни инвеститори или общо проектът ще мобилизира 12 млрд. евро за развитие на сектора за производство на батерии.

Вертикално интегрираният бизнес модел на групата Монбат включва четири основни функции, които покриват цялата верига на доставки – от извличането на суровините за рециклиране, през самите логистични процеси на доставка до рециклиращите мощности, същинското рециклиране (олово и оловни сплави и полипропилен), до производството и продажбата на батериите към пазара. Философията на този тип организация на икономическите дейности е основана на принципите на кръговата икономика.

Тя е в съответствие с един от основните принципи на индустриалното развитие на ЕС, а именно – осигуряването на достъпни и достатъчни по обем за нуждите на производителите вторични суровини чрез рециклиране. Производството, възможностите за промяна в приложението и рециклирането на оловно-киселинни батерии е един от примерите за най-пълно и успешно прилагане на кръговите принципи.

Кратък обзор

Развитието на кръговата икономика като водещ икономически принцип в групата Монбат е свързано не само със законодателството и обществената подкрепа, а основно с мобилизацията на частния капитал и финансиране, което води до ефективно и многократно използване на ресурсите. Интеграцията и устойчивото управление на цялата верига на доставки води до подобряване на предвидимостта и качеството на процесите във всички компании от групата. Новите  изисквания за произхода на суровините и материалите и отговорността за тяхното използване от пускането на пазара до края на продуктовия жизнен цикъл изискват и нови начини за мониторинг и контрол на всички доставчици на материали и на всички потребители и клиенти, които се упражняват целенасочено и в съответствие с добрата бизнес практика.

Основната цел на кръговия модел на Монбат е системната промяна

Стремежът на компанията е да приложи изискванията спрямо цялата верига за доставки и цялата индустрия. От продуктовия дизайн и технология, през новите бизнес модели и новите подходи за опазване на ресурсите в природата (удължаване на жизнения цикъл на батериите с 30-35% през последните 20 г.), трансформацията на отпадъците в ресурси (рециклиране на максимална част от вложените в батериите суровини) до придобиващите по-широко разпространение нови модели на потребителско поведение – целият индустриален контекст се променя в насока, в която Монбат работи през последните 21 г.

Обективният поглед върху дейността на компанията показва, че тя вече поне през последните 7 години значително надминава настоящия среден за ЕС дял на вложени рециклирани суровини (около 65%) и обикновено покрива минимално изискуемия към 2030 г. дял на рециклирано олово в оловно-киселинните батерии произвеждани в ЕС, който е 95% (в амбициозния вариант за прилагане). Нещо повече, оловно-киселинните батерии имат ценово и екологично предимство пред литиево-йонните, защото последните попадат в Клас 9 от категоризацията на опасните продукти за превоз и не могат да бъдат транспортирани по въздух.

При производството на батерии има високо потребление на ресурси, а след излизане от употребата им в края на жизнения цикъл те се превръщат в опасни отпадъци, а рециклирането е сигурен и икономически ефективен начин за обезвреждането им. Необходимо е организирането на вериги за събиране и безопасно оползотворяване на използваните батерии (стартерни и индустриални) и организацията на непрекъснат технологичен процес за добиване на годни за производство суровини от процеса на рециклиране. Нещо повече, при индустриалните батерии и батериите за електрически превозни средства, принципите на кръговата икономика обхващат не само рециклирането, а акцентират върху повторното използване или промяната на предназначението на батериите. Също така, при самата развойна дейност на новите модели батерии, инженерите на Монбат ги проектират така, че рециклирането след края на жизнения им цикъл да бъде максимално улеснено.

Монбат е част от интегрираната верига за доставки в сектора на оловно-киселинните батерии в ЕС, който е икономически устойчив и произвежда вторично олово на стойност 2 млрд. евро годишно. Технологичното развитие на всички типове батерии и тяхното производство по устойчив начин е един от стратегическите императиви за ЕС и в частност – за България. Това се определя от бурното развитие на електрическите превозни средства и тенденцията за тяхното все по-широко навлизане на пазара и приемане от потребителите. Все пак, основната част от автопарка навсякъде по света продължава да се състои от автомобили с двигатели с вътрешно горене, които използват два основни типа стартерни батерии, произвеждани от Монбат и Старт – залети (EFB) и с използване на абсорбирана стъклена вата (AGM).

Последните се използват основно в по-съвременните типове автомобили със start-stop системи, системи за регенериране на енергия при спиране и в мотоциклетите (заради устойчивостта на вибрации). Също така, въпреки основното приложение на литиево-йонни батерии за задвижване, всички електромобили използват 12-волтови помощни (AUX) батерии, необходими за нормалното и балансирано функциониране на системите, които не са свързани със задвижването. Може да се каже, че приложението на всички типове оловно-киселинни батерии във всички типове пътни превозни средства остава неизменно, респ. търсенето им също продължава да расте с устойчивите темпове на нарастване на транспортните средства в света. Това изисква и добре организирани и ефективно функциониращи системи за изтеглянето им от употреба след края на жизнения им цикъл, по примера на вертикално интегрирания модел на Монбат.

В европейски и глобален мащаб, навлизането на електромобилите и по-слабото на моменти търсене на конвенционални стартерни батерии се компенсира от по-широкото прилагане на оловно-киселинни индустриални (стационарни) батерии в различни сектори на индустрията, домакинствата и др. Необходимостта от „складиране“ на произведената от ВЕИ електроенергия увеличава търсенето на ефективни и устойчиви батерии или цели системи от взаимосвързани решения, основани върху различни типове батерии, но за момента с приоритет върху приложението именно на оловно-киселинните. Преминаването към Четвъртата вълна на индустриалната революция (Индустрия 4.0) води до все по-широко използване на подобни системи. заради тяхната ценова ефективност и добри възможности за генериране на електричество. Същото важи и за обезпечаването на перспективите за навлизане на 5G интернет технологиите (средно с 3 пъти по-висока енергоемкост от 4G мрежите) с надежден и независим от мрежите източник на електроенергия, които ще изискват ново оборудване и допълнителна енергоосигуряваща инфраструктура.

По данни на Световния икономически форум в периода до 2030 г., глобалното производство на батерии следва да нарасне 19 пъти, за да бъдат ефективно реализирани целите свързани с прехода към нисковъглеродна икономика. Също така, развитието на start-stop технологията в автомобилите с ДВГ допринася за намаляването на вредните емисии и подобряването на качеството на атмосферния въздух. Предвижданията показват, че глобалното търсене на капацитет при стационарните и мобилни приложения ще се утрои – от необходимите през 2017 г. 4,67 тераватчаса до 15 тераватчаса през 2030 г.

Производството на батерии е процес, който изисква високи инвестиционни разходи – за научна и развойна дейност, въвеждане в икономически обосновано производство, насищане на пазарите с продукти на поносима за всички потребители цена и на последно логически, но едва ли не на първо по важност място – тяхното устойчиво и безопасно складиране и рециклиране след края на техния „живот“. Рециклирането на батерии е събирателно определение за десетки, ако не и стотици технологични процеси, които водят до икономически обоснован процес, в който вторичните суровини получават качествата на пълноценна суровина за производство.

Предимствата на кръговия модел, прилаган от Монбат, са свързани с неговата практическа и финансово ефективна интеграция. Възможностите да се произвеждат самостоятелно повечето от необходимите суровини и изделия за крайния продукт са в съответствие с прилаганите в ЕС принципи за осигуряване на 100% независимост на суровинните доставки от трети страни (извън ЕС).

Олово и оловни сплави

Оловото и оловните сплави са сред основните суровини, използвани от Монбат за производствения процес – между 51 и 91% от масата на батериите се дължат на тях (средният дял в актуалната продуктова гама на Монбат е 57%). Следва да се отбележи, че оловото е един от най-добре поддаващите се на рециклиране метали (с ниски загуби и неизменни качества), респ. е изключително подходящ за създаване на кръгови икономически цикли. Основният дял от суровината в произведените от Монбат батерии (между 90 и 100%) е именно олово от вторично производство.

Още през 2000 г. Монбат открива и въвежда в експлоатация първата инсталация за рециклиране на оловно-киселинни батерии в гр. Монтана. Предимството на тази дейност е свързано не само с обезпечаването на устойчив и надежден източник на основната суровина за производството, но и с факта, че излезлите от употреба оловно-киселинни батерии се оползотворяват почти изцяло (между 96 и 98% от масата на батерията). Благодарение на този процес в околната среда не попадат олово и оловни съединения, от изоставени батерии и/или прилагането на недобросъвестни методи за извличане на оловото – напр., отделяне на оловните клетки от кутията и допускането на изливане на електролит в канализацията или директно в околната среда. Икономическият и екологичният ефект от инвестицията е непосредствен и осезаем – в периода 2001-2003 г. компанията започва да произвежда нови батерии, използвайки приблизително 54% рециклирано олово.

Днес, 21 г. по-късно, кръговият икономически подход е основен за групата Монбат, като при нормални доставки на оловна скрап, компанията е в състояние да поддържа производствения процес със собствени запаси от олово (с чистота 99,99 и 99,985%) и оловни сплави (антимонови и калциеви) от 15 до 30 дни. Предимството на този тип суровинно обезпечаване и постигане на висока независимост от доставки на суровина е, че то изпреварва бъдещите изисквания на ЕС за дела на рециклирани суровини в готовите продукти и независимостта от доставките на първични суровини. Пак през последните 21 г. компанията непрекъснато разширява и модернизира този сектор в дейността си. Основният дял от оловото, използвано в производството на оловно-киселинни батерии се закупува от дъщерното дружество Монбат Рисайклинг ЕАД (създадено през 2009 г.), което има максимален годишен капацитет за преработка на излезли от употреба оловно-киселинни батерии 38 400 т, и другите рециклиращи дружества в групата на Монбат, опериращи в чужбина (вж. по-долу).

Последователно са открити рециклиращи заводи в Сърбия (през 2010 г., годишен максимален капацитет – 38 400 т) и Румъния (през 2011 г., годишен максимален капацитет – 38 400 т олово и оловни сплави). Решаващата стъпка към пълната вертикална интеграция е направена през 2017 г., когато е придобита Piombifera Italiana S. p. A. – третата най-голяма компания за рециклиране на батерии в Италия с капацитет за преработка на 70 хил. т годишно. Общият максимален капацитет на рециклиращите инсталации, работещи в 4-те държави е 185 200 т излезли от употреба батерии. Следва да се отбележи, че посочените капацитети са свързани с потенциални възможности за преработка, а на практика те се използват в съответствие с действащите комплексни разрешителни по правилата на Industrial Pollution Prevention and Control (IPPC).

Интеграцията между различните етапи на веригата за създаване на стойност и експанзията в капацитета е често срещана стратегическа линия, следвана от пазарните играчи. Основната причина за това е, че големите компании се стремят да затворят колкото се може по-ефективно цикъла си и произвеждат едновременно батерии и основните суровини за тях. Този вертикално интегриран модел влияе не само върху икономическата ефективност, но и върху другите компоненти на устойчивото развитие:

Търсенето на оловно-киселинни батерии, респ. на суровини за тяхното производство, расте. Растежът се дължи на два основни фактора – увеличаване броя на моторните превозни средства в страни във фаза на икономически растеж, както и използването на възобновяеми енергийни източници (батериите са необходими за „складирането“ на произведената енергия, вж. по-горе). Батериите съдържат значителен обем и тегло оловни елементи – от масивно олово или оловен оксид в прахообразно състояние. Ето защо основен и общ приоритет на операторите на рециклиращи мощности, производителите и на институциите в ЕС е осигуряването на достатъчни и надеждни източници на вторично олово. Групата Монбат не прави изключение, като редовна и устойчива практика е да се увеличава непрекъснато количеството на вторичното олово и да се оптимизират процесите по преработката му. Целият процес във веригата на доставките за процеса на рециклиране е строго и административно регулиран – вносът и износът на оловна скрап за рециклиране се извършва само с издадени нотификации от съответните административни органи (в България – МОСВ) и неговият транспорт от източника до крайната точка се контролира и се отразява документално в съответните регистри. Независима проверка на процесите в групата компании Монбат през 2020 г. доказва, че всички необходими изисквания се спазват и документират надлежно.

В допълнение, в процеса на рециклиране на оловото се произвеждат и оловно-антимонови и оловно-калциеви сплави, които спестяват допълнителния добив на подземни изкопаеми и енергийното натоварване за тяхната преработка. Монбат Рисайклинг работи и по отделен проект за рециклиране на калай от използваните оловно-киселинни батерии.

Полипропилен

Полипропиленът е основният материал, от който се произвеждат кутиите на батериите и други допълнителни елементи в тях. Уникалните му свойства и възможности да бъде адаптиран към различни производствени техники и го правят незаменим материал в широк кръг от индустриални и потребителски продукти. Една от най-съществените му характеристики е, че може да се използва и като пластичен материал, и като влакно (напр. лентите за баджове са  полипропиленови).

Рисковете от материала за околната среда са свързани основно с бавния процес на пълно разграждане в природата – между 20 и 30 години. Често пъти като адитиви в материала се влагат вещества и съединения, които при разграждането водят до замърсяване на води и почви. Основният риск, свързан с полипропиленовите кутии от батерии е съдържанието на оловна паста и сярна киселина, отложено по материала.

Монбат рециклира 100% от получения при утилизацията на употребявани батерии полипропилен (марка 7523) в собствена инсталация. Крайният продукт от нея – полипропиленов гранулат – се използва за производството на новите батерии, като през последните повече от 10 години делът на рециклирания полипропилен варира между 96 и 100%. Средногодишното количество преработен и влязъл отново в употреба полипропилен за групата Монбат е около 2400 т.

Електролит

Електролитът е течността, която оловно-киселинните батерии съдържат, за да функционират по предназначение. Той е разтвор от сярна киселина и вода, който съдържа заредени сулфатни и водородни йони. Следва да се отбележи, че в електролита на свежите батерии почти не се съдържат олово, оловни съединения и сярна киселина. Съдържащият се във всяка излязла от употреба и готова за утилизация оловно-киселинна батерия електролит е опасен и токсичен продукт, чието попадане в околната среда предизвиква сериозни замърсявания и може да бъде опасен за човешкото здраве – в течността има опасна концентрация на сярна киселина и олово (при вече амортизирана батерия) и нейното щателно оползотворяване е от съществено значение за крайния ефект от рециклирането на батериите. Спрямо електролита могат да бъдат приложени два основни подхода:


В производствените мощности на Монбат електролитът се преработва в натриев сулфат, който се получава и при рециклирането на оловната паста. Средногодишно, в Монбат се рециклират около 8000 т електролит, за които има стабилно търсене и дългосрочни договори за покупка на суровината от производители на детергенти (перилни и съдоизмиващи препарати), стъкло и хартия у нас и в чужбина.

Вода и водни ресурси

Водата е едновременно един от най-ценните природни ресурси и един от най-важните „производствени консумативи“ в дейността на компаниите от групата Монбат АД. Прилагането на модерни технологии за пречистване и рецикъл на водните ресурси, строгият контрол и въвеждането на иновации в този дял от рециклиращото производство са не по-малко важни за придържането към кръговите икономически принципи. За да се обезпечат оптимални условия на рециклирането и производствения процес, на производствените площадки в гр. Монтана и гр. Добрич се използват следните видове водни ресурси:

 • Промишлена вода – доставя се чрез изградена за собствена сметка помпена станция в Монтана на канал „Изворска бара“ („Парта“) на основание на издадено разрешително за водовземане от „Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район“ в размер на 390 хиляди кубически метра (м3). Основното приложение на промишлената вода е за:
  • Измиване на производствените халета
  • Оросяване и измиване на транспортните артерии и работни площадки на територията на производствените мощности в Монтана и Добрич
  • Нормално функциониране на изградените локални пречиствателни станции за отпадни води (ЛПСОВ)

Крайни отпадъци от производството на Монбат

Относително малък дял от масата и обема на излезлите от употреба батерии не подлежи на рециклиране – така се формират крайни отпадъци от производство. За тях все още няма икономически мотивирана употреба и те се предават
на лицензирани от МОСВ и контролирани от РИОСВ компании. Такива крайни производствени отпадъци са:
Полиетиленов сепаратор – пропускливи мембрани, в които са поставени положителните и отрицателните решетки на батерията, като всяка решетка е „опакована“ в сепаратор (откъдето идва и наименованието им). Основната функция на сепараторите е да разделят двата електрода и да предотвратяват къси съединения, като в същото време позволяват другите химични процеси, за да функционира батерията. Сепараторите са критични технологични компоненти в оловно-киселинните батерии, защото ако не функционират нормално батерията става безвъзвратно негодна за употреба. В действителност, най-честата механична причина за „смъртта“ на батерията е пробива в някой от сепараторите.


Сепараторите се произвеждат от полимерен материал (най-често в съвременните батерии това е специално обработен полиетилен), за да придобие химична и електрохимична стабилност във функционалната си среда – електролит и електродни материали. Структурата и свойствата на сепараторите значително влияят върху представянето на батерията – мощност, жизнен цикъл, безопасност и др. При рециклирането на излезлите от употреба батерии полиетиленовият сепаратор към момента не подлежи на икономически обоснована преработка и се предава за съхранение на специализирани фирми, защото се класифицира като опасен отпадък заради остатъчното съдържание на олово, оловни съединения и сярна киселина от електролита. Масата на сепаратора след раздробяването на излязлата от употреба батерия е много ниска в сравнение с тази на другите елементи – след оттичане на електролита сепараторът бързо изсъхва и масата му не надвишава 2-3,5% от общата маса на батерията.


Въпреки това, значителните количества на преработвани батерии създават и също така значителни обеми от полиетиленов сепаратор, който следва да бъде съхраняван надлежно и при спазване на предписаните от регулаторите на дейността. Рециклиращите излезли от употреба батерии компании търсят технологични решения за справяне с „крайния“ статус на този тип производствен отпадък в две основни насоки:


Компании от групата на Монбат работят и по двете направления, като за физико-химическата обработка проектът се управлява от Монбат Рисайклинг, а иновативната технология за извличане на силициеви съединения се разработва от STC Srl. Очаква се в обозримо бъдеще последният проект да има пилотно комерсиално приложение.

Годишно генерираните количества полиетиленов сепаратор от преработката на излезли от употреба оловно-киселинни батерии на производствените площадки на групата Монбат в България е между 300 и 350 метрични тона (МТ).
Шлака от рециклирането на олово. Шлаката е краен производствен продукт при първичната и вторичната оловна индустрия, който се генерира при топенето на олово и оловни съединения. Натрупването на големи количества от нея при рециклиране на олово от среден и голям мащаб създава екологични рискове, които следва да бъдат адресирани едновременно от институциите, производителите на вторично олово и от специализираните лицензирани фирми, които осъществяват съхранението и/или третирането на шлаката. При определени условия на обработка от оловната шлака могат да бъдат извлечени допълнително ценни вторични суровини като силиций, калций, желязо и цинк. След такава обработка шлаката може да бъде безопасно вложена в състава на материали за строителство, напр. пътни настилки и в бетонови смеси, но този тип обработка (с геополимери и стъклокерамика) изисква значителни енергийни ресурси и се прилага ограничено.

Годишно, рециклиращото производство на Монбат генерира различни количества оловна шлака от първи и втори цикъл от производството, като за 2019 г. то е 1596 МТ. За всички количества са сключени договори с лицензирани оператори за съхранение и/ или третиране.

Прозрачност на прилаганите принципи и практики

В качеството си на публична индустриална компания от голям мащаб, Монбат АД оповестява информация за всички значими събития, решения и процеси, свързани с прилагането на кръговите икономически процеси. Оповестяването на нефинансовата информация за компанията спомага за управлението на прехода към напълно устойчив икономически модел, който е съчетан с дългосрочната рентабилност. Оповестяването на допълнителна информация като Вътрешна информация по чл. 17, §1 във връзка с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета допринасят за прозрачността и доверието не само на инвеститорите, но и на другите заинтересовани страни.

Ежегодно се публикува и Консолидирана декларация за нефинансова информация на групата Монбат, която съдържа важни данни, свързани с устойчивостта (значимите социални и екологични фактори) с цел вярна, обективна и цялостна оценка на рисковете и повишаването на доверието на всички заинтересовани страни. Основен принцип в корпоративната философия на Монбат е, че устойчивото развитие трябва да е напълно интегрирано в самата структура на компанията и в корпоративните ценности – стремеж към надхвърляне на очакванията, гъвкавост, качество и интегритет. Дейността на Монбат за устойчиво развитие обхваща и трите основни области на повлияване – бизнеса, екипа и околната среда. Оповестяването на нефинансова информация допринася за измерването, наблюдението и управлението, едновременно върху резултатите от дейността и въздействието върху обществото.

Допълнително, при извънредни ситуации, компанията търси независими оценки на рисковете и възможностите за тяхното намаляване и/или елиминиране. Рисковете от възможни неблагоприятни въздействия се оценяват и във възможно най-кратки срокове се търсят решения за преодоляването им. Такъв е случаят с открити количества недобросъвестно съхраняван краен производствен отпадък (полиетиленов сепаратор), открит при разследвания на прокуратурата през май 2020 г. През юни 2020 г., Съветът на директорите на Монбат АД избира международната правна компания Волф Тайс и ѝ възлага провеждането на независима проверка на съответствието на компаниите Монбат АД и дъщерната Монбат Рисайклинг ЕАД с изискванията по опазване на околната среда от корпоративна гледна точка при рециклирането на оловно-киселинни батерии. При проверката е установено че и двете компании поддържат добро ниво на организационни, документални и оперативни мерки за спазване на комплексното разрешително и изискванията на приложимото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъците.

Нормативна уредба и институционален диалог

Бизнесът на всички компании от групата Монбат попада в условията на строги приложими регулации, за които е необходимо поддържането на строг вътрешен контрол, спазване на нормативната уредба на Република България и ЕС и непрекъснат проактивен диалог с институциите, които прилагат съответните закони и подзаконови актове. В частност, това са:

На национално ниво:


На ниво ЕС:

Монбат притежава и поддържа съответните разрешителни за производство и рециклиране на оловно-киселинни батерии, основното от които е Комплексно разрешително КР No2-НЗ/2019 г. Компанията прилага индивидуална схема за разширена отговорност на производителя в съответствие със ЗУО.

По силата на тези нормативни изисквания, Монбат регулярно и/или при изискване от съответния административен орган предоставя пълна информация за своите действия и процедури и активно инициира взаимодействие.

Пътища за решаване на казуса от 2020-2021 г.


По смисъла на своята конструктивна отговорност към обществото, Монбат АД не страни от причинените от трети страни обстоятелства. Компанията възприема активен подход за ликвидиране на последствията по силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Основен принцип за разрешаването на проблема е прилагането на конструктивна отговорност в тясно сътрудничество с МОСВ, РИОСВ и кметствата в регионите, където са установени количества неправомерно съхраняван краен производствен отпадък – полиетиленов сепаратор.

На вниманието на МОСВ на 14.09.2020 г. е депозирана „Програма за обратно оползотворяване на полиетиленов сепаратор“, в която компанията заедно със своите дъщерни дружества Монбат Рисайклинг ЕАД, S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. – Romania и MONBAT PLC d.o.o. – Serbia изрично заявява своята готовност от свое име и за своя сметка да приеме за съхранение и третиране крайния производствен отпадък (полиетиленов сепаратор) от дейността си, общо 3590 метрични тона (МТ). След уточняване на всички детайли, на 02.03.2021 г. между Монбат АД и МОСВ е подписан Меморандум за изпълнение на чл. 7, ал. 2 от ЗУО, по силата на който компанията се ангажира да ликвидира последиците от недобросъвестното управление на полиетиленов сепаратор, предаден съгласно договори на трети, лицензирани от МОСВ фирми, с предмет на дейност надеждно съхранение и/или оползотворяване на краен производствен отпадък. Основните елементи за реализация на програмата за цялостно решаване на казуса включват следните основни стъпки и дейности:

На 16.03.2021 г. е реализирана първата стъпка по програмата, в която стартира изтеглянето на 369 МТ полиетиленов сепаратор с неизвестен произход и генератор от местност Лъката в землището на град Червен бряг. Процесът е завършен успешно на 01.04.2021 г., като местността е изцяло изчистена от отпадъците, които са транспортирани на площадката в гр. Монтана в съответствие със ЗУО.

Приложения