Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Дейности за устойчиво развитие

Разбирането на корпоративното ръководството на Монбат за устойчивото развитие е основен принцип, интегриран в структурата на компанията и в корпоративните ценности – стремеж към надхвърляне на очакванията, гъвкавост, качество и интегритет. Дейността на компанията за устойчиво развитие обхваща три основни области – бизнеса, екипа и околната среда.

Бизнесът

Вътрешната корпоративна ценностна система на Монбат управлява всички бизнес отношения. Основни принципи на бизнес устойчивостта на Групата са:

Идентифициране на ключовите групи заинтересовани страни

Корпоративното ръководство на Монбат осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.
Монбат идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: инвеститори (акционери и държатели на дългови ценни книжа), работници и служители, доставчици, клиенти и дистрибутори, кредитори, други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на икономическата група, местна общност и други заинтересовани лица.

Дейността на Монбат

Непрекъснато прилагане на гъвкави и иновативни решения във всеки конкретен елемент от дейността.
Това включва процеси от извършване на due diligence на доставчици, минавайки през Иновационния център, фокусиран върху разширяване на дълбочината на рециклирането и намалване на отпадъчните материали.
В производствените цикли Монбат въвежда рециклирането и преработката, за да осигури устойчив интегриран бизнес модел.
Гъвкавите и онлайн базирани вътрешни процеси в групата понижават транспортните разходи и екологичния отпечатък от дейността на групата. 

Високо качество

Постоянно спазване на строгите критерии за опазване на околната среда и безопасност на производството, сертифицирани по международно признати стандарти.

People

Хората

Ангажиментът към устойчиво развитие, поет от Монбат, не е насочен само към екипа на икономическата група, а обхваща в по-широк смисъл цялото обществото в България.

Отдадеността на Монбат да открива, определя и развива потенциала се отразява и в програмите за корпоративна отговорност на групата, които могат да бъдат разделени в следните области:

Околна среда

Икономическата група инвестира в дейности, насочени към предотвратяване или намаляване на замърсяването, с максимално въздействие върху човешкото здраве и опазването на околната среда.

Едно от най-разпознаваемите действия за устойчиво ангажиране с проблемите на околната среда са четирите завода за рециклиране, предназначени да допринесат за устойчивото управление на ресурсите с по-нисък екологичен отпечатък от дейността на групата.

Решенията за устойчива околна среда на Монбат включват:

Създаването и функционирането на система за вътрешен контрол е предназначено за постигане на непрекъснато съответствие с екологичните и здравни разпоредби и разпоредбите за безопасност въз основа на Интегрираната система за управление. Системата за самоконтрол оценява ефикасността и ефективността на системата за управление и операциите на Монбат като цяло.

Като естествена част от управлението на риска, Монбат има разработен план за спешни действия за предотвратяване на последствията от бедствия и аварии. Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и актовете по прилагането му и Закона за защита при бедствия, този план има за цел да подготви персонала на място за действия и да осигури правилното съобщаване на процеса и процедурата за провеждане на съответните спасителни и аварийно-възстановителни дейности на територията на обекта и осигуряване на необходимите мерки за възстановяване на околната среда.

Употребяваните батерии са сред широко разпространените вредни отпадъци и компанията допринася значително за опазването на околната среда чрез събирането, неутрализирането и рециклирането на такива батерии.

Системата за управление, свързана с околната среда, е сертифицирана по ISO 14001 – стандарт, който се фокусира върху деликатния баланс между поддържането на ефективност и намаляването на въздействието върху околната среда, като ангажира всички нива на организацията, за да постигне и двете цели.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Ви уведомяваме, че „МОНБАТ“ АД, площадка гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76 има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на закрита разпределителна уредба (ЗРУ)- 20 kV и три броя открити трансформаторни площадки с 2 бр. трансформатора – 1600 kVА и 1 бр. трансформатор – 1000 kVА“ в гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 78, ПИ № 48489.5.597

Всички, които желаят да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3.

Лице за контакти от страна на Възложителя: Деница Христова, Директор „Управление на околната среда, отпадъци и води“, тел.: 0884/050558, denitsa.hristova@monbat.com

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл. 6 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.), ви уведомяваме, че „МОНБАТ“ АД, площадка гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „МОНБАТ“ АД“, ПИ № 48489.5.596 и ПИ № 48489.5.564.36, гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76 и 78.

Всички, които желаят да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3 или на e-mail: riosv@riosv-montana.com

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Светлана Трифонова, Директор „Управление на околната среда, отпадъци и води“, тел.: 0893/227 104

30.01.2023 г.

Приложение: ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „МОНБАТ“ АД“ (Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС)

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС
От „СТАРТ“ АД, с адрес на управление – София, бул. “Черни връх“ №32 А, адрес за кореспонденция – Добрич, ул. “Св. Павел Атанасов“ №20, ЕИК:124712007, представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

„Добавяне на нов вид отпадък към списъка с образуваните неопасни отпадъци – с код и наименованието, съгласно НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците ( посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.) 20 01 10 – Облекла.“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Добрич, в РИОСВ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“ АД; телефон за връзка: 0876 350 799

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.4, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г.),

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ
че „МОНБАТ“ АД, площадка гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76

има следното инвестиционно предложение  „Изграждане на открита трансформаторна площадка с два броя силови трансформатори – 20/0.4 V с мощност 1000 kVA и 1600 kVA”, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 72, ПИ № 48489.5.611”.

Всички, които желаят да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Светлана Трифонова, Директор „Управление на околната среда, отпадъци и води“, тел.: 0893/227 104.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95 ал.1  от ЗООС
От „СТАРТ“ АД ,с адрес на управление – София бул. “Черни връх“ №32 А, адрес за кореспонденция – Добрич, ул. “Св. Павел Атанасов“ № 20 , ЕИК: 124712007, представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

Промяна на вида на използваното гориво в инсталация за производство на оловно- кисели акумулаторни батерии, чрез изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан .

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в  община Добрич, в РИОСВ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“АД; телефон: 0876 350 799.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.4, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г.),

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ
че „МОНБАТ“ АД, площадка гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „МОНБАТ“ АД“, ПИ № 48489.5.596, гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 78.

Всички, които желаят да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Светлана Трифонова, Директор „Управление на околната среда, отпадъци и води“, тел.: 0893/227 104

Съобщение
До всички заинтересовани лица и обществеността

На основание чл.4, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.), ви уведомяваме, че

„МОНБАТ“ АД, площадка гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 76

Съобщава, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Цех за отливане на оловна лента”, УПИ 48489.5.564, парцел II, кв.6, по плана на СПЗ, гр. Монтана, общ. Монтана“.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95 ал.1  от ЗООС
От „СТАРТ“ АД, с адрес на управление – София, бул. “Черни връх“ №32 А , с адрес за кореспонденция – гр. Добрич, ул. “Св. Павел Атанасов №20, ЕИК: 124712007, представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с цел покриване на собствено потребление.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Добрич, в РИОСВ, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“ АД; телефон за контакт: 0876 350 799.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.4, ал.1 от Наредбаата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. обн. ДВ, бр. 67/2019 г.)

АРТМОНБАТ АД
Гр. София, бул. „Черни връх“ №32, ет. 4

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за:

„Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галаванични процеси и в строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор 72624.603.371 в гр. Добрич, п.к. 9300, промишлена зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“.

Всички, които желаят да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Варна – гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти от страна на Възложителя: Антоанета Миланова,  телефон: 0889 22 83 82.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95 ал.1  от ЗООС
От „СТАРТ“ АД ,с адрес на управление – София бул. “Черни връх“ №32 А адрес за кореспонденция – Добрич ул. “Св. Павел Атанасов №20 , ЕИК:124712007,представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

Изграждане на ново складово стопанство за съхранение на сярна киселина.

Предвижда се монтиране на два вертикални резервоара, с двойни стени, върху бетонов фундамент в киселинно устойчива обвалована зона.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Добрич, в РИОСВ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“АД; телефон: 0876 350 799

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95 ал.1  от ЗООС
От „СТАРТ“ АД ,с адрес на управление – София бул. “Черни връх“ №32 А , адрес за кореспонденция – Добрич, ул. “Св. Павел Атанасов №20 , ЕИК: 124712007, представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

 1. Подмяна на вентилатор на съществуващо пречиствателно съоръжение с нов, с по-висок дебит;
 2. Изграждане на нова вентилационна инсталация на общообменен принцип, комбиниран с локално засмукване при прахоотделящи съоръжения.
 3. Монтиране на газова горелка с мощност 0,3 MW.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Добрич, в РИОСВ, Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“ АД; 0876 350 799

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
От МОНБАТ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №76,

УВЕДОМЯВАМЕ 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

Увеличаване на количеството за предварително съхранение на следните образувани на площадката отпадъци от дейността на МОНБАТ АД:

 • Отпадък с код 10 10 11* и наименование – други прахови частици, съдържащи опасни вещества /оловни изрезки и уши/ на Инсталация за производство на оловно-кисели акумулаторни батерии от 5900 т./г. на 7200 т./г.;
 • Отпадък с код 15 02 02* и наименование – абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества от 4 т./г. на 6 т./г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Лице за контакт: инж. Светлана Трифонова – Директор управление на околната среда, имейл: svetlana.trifonova@monbat.com

Обявлението е публикувано на 13.08.2021 г.

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
От МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №76,

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение монтиране на „Система за намаляване концентрацията на химични агенти във въздуха на работна среда /СНКХАВРС/“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Лице за контакти: Д.Цекова – еколог, e-mail: ecology@monbatrecycling.com

Обявлението е публикувано на 30.07.2021 г.

София, 16.03.2021 г.

На 16.03.2021 г., Монбат АД даде ход на собствена програма за ликвидиране последиците от недобросъвестното управление на полиетиленов сепаратор, предаден съгласно договори на трети, лицензирани от МОСВ фирми, с предмет на дейност надеждно съхранение и/или оползотворяване на краен производствен отпадък. Програмата ще бъде реализирана по силата на подписан меморандум с МОСВ, за изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в израз на конструктивна отговорност за цялостно обратно третиране на крайни отпадъци от дейността на групата Монбат.

Монбат и дъщерните й дружества: Монбат Рисайклинг ЕАД, S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. – Romania и MONBAT PLC d.o.o. – Serbia, се ангажират с ясно разписан план-график за обратно третиране на 3590 метрични тона (МТ) краен производствен отпадък – полиетиленов сепаратор. Първа стъпка от програмата включва изтеглянето на 369 МТ полиетиленов сепаратор, с неизвестен произход и генератор, от местност Лъката, в землището на град Червен бряг. Осъществява се с разпореждане и под контрола на РИОСВ-Монтана.

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
От МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №76,

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на АВS млянка

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Лице за контакти: Богдана Иванова– еколог,  e-mail: ecology@monbatrecycling.com

Обявлението е публикувано на 04.03.2021 г.

ОБЯВА
до обществеността и заинтересованите лица

На основание чл.95 ал.1  от ЗООС
От „СТАРТ“ АД, с адрес на управление – София, бул. “Черни връх“ №32 А, адрес за кореспонденция – Добрич, ул. „Св. Павел Атанасов“ №20 , ЕИК:124712007, представлявано от Петър Христов Петров – изпълнителен директор

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

Разширение на съществуващо помещение – участък „Резарно“.

Предвижда се разширението на съществуващото помещение да бъде с приблизителна площ от 120 m2. Ще представлява едноетажна, сглобяема метална конструкция и ще се разположи свързано до основното производствено помещение. Почвата от изкопните дейности при изграждане на фундаментите ще се използва за обратен насип.

Не се налагат спомагателни и поддържащи дейности, свързани с основния предмет на дейност на дружеството.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Добрич, в РИОСВ Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакти: Павлина Михалева, еколог на „Старт“ АД; телефон: 0876 350 799.

Обявлението е публикувано на 27.01.2021 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., с изм. и доп.), “Монбат Рисайклинг” ЕАД

СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение (ИП) за “ Изграждане на инсталация за рафиниране на олово“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за рафиниране на олово, в която чрез технологичен процес ще се получава рафинирано олово, антимон (метал) и оловнo-калаена сплав. Инсталацията ще се разположи в съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 72624.603.196., в гр. Добрич, община Добрич, област Добрич. Възложител е „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ”ЕAД. Уведомлението е налично в РИОСВ – Варна.
Писмени становища и мнения се приемат на пощенски адрес и/или е-mail: гр. Монтана 3400, ул. „Индустриална“ № 76, ecology@monbatrecycling.comoffice@monbatrecycling.com и в РИОСВ–Варна, ул. “Ян Палах” №4, както и в община Добрич.

ОБЯВА


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


На основание чл.95 ал.1 от ЗООС
От СТАРТ АД с адрес на управление София, бул. „Черни връх“ No32А, адрес за кореспонденция – гр. Добрич, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ No20, БУЛСТАТ 124712007 представлявано от Изп. Директор Ж.Желязков


УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

• закупуване и монтиране на 1 бр. конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пота със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея.
• закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомати + конрол.


Посочените съоръжения ще бъдат монтирани в съществуващи помещения на територията на „Старт“ АД гр. Добрич.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Добрич, в РИОСВ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ No 4.


Лице за контакти: Р. Топалова – еколог тел. 0878401378

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, 
От А.Р.Т. МОНБАТ АД, със седалище и адрес на управление  и кореспонденция  гр. София, бул. „Черни връх“ №32А  

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ 81.

Лице за контакти: Димитър Георгиев – Изпълнителен директор, e-mail: dimitar.georgiev@art-monbat.com

Обявата е публикувана на 09.03.2020

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
От  „МОНБАТ ЕН БИ ПИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление 
гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция
Монтана, ул. „Индустриална“ № 76

 УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ 81.

Лице за контакти: Станислав Желязков – Член на Съвета на директорите,

 e-mail: stanislav.zhelyazkov@monbat.com

Обявата е публикувана на 09.03.2020

О Б Я В А
от
МОНБАТ АД

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Приемане на нов отпадък (код 10 04 01*) с цел оползотворяване и увеличаване на годишните количества на разрешен отпадък (19 12 11 * – метална фракция), подлежащи на оползотворяване в обекта“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Обявата е публикувана на 12.09.2019 г.

О Б Я ВА
от
МОНБАТ АД

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:  “Промяна в количествата на приеманите и оползотворявани отпадъци на територията на производствената площадка на „МОНБАТ“ АД, приемане на отпадък с код 10 04 01* с цел оползотворяване в обекта“

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

 Обявата е публикувана на 16.08.2019

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,

От Монбат АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №76,

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища,2 могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Лице за контакти: Б. Иванова – еколог, bogdana.ivanova@monbat.com

Обявата е публикувана на 22.07.2019

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“Монбат Рисайклинг“ ЕАД

с адрес на управление и за контакт:
бул. Черни връх 32 А, ет. 4, 1407 София, България
тел. +359 2 962 11 50;     факс: +359 2 962 11 46
e-mail: contact@monbat.com

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:

„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТПАДЪК ОТ ПРОЦЕСИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ“

в поземлен имот с идентификатор 56722.652.738, по кадастралната карта и регистър на община Плевен, с адрес в урбанизираната територия: гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ул.“Втора задгарова“ №33, с предназначение: за друг вид производствена и складова дейност и годишен капацитет до 3 500 т/год.

В резултат на преработвателни процеси ще се получават следните продукти:

– синтетичен аморфен силициев двуокис;

– полимери от кутии на акумулаторни батерии;

– енергиен отпадък от полимери.

За контакти: Сержо Жеков,

    Адрес: ул.“Доспат“№7, ет.3, ап.9, 1606 София

    Тел: 0888 929 388

    Ел. поща: s.zhekov@astech.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

 1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,

От МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ №32А и адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №76,

УВЕДОМЯВАМЕ 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Склад за негорими материали“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Монтана или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4,  ет. 3.

Лице за контакти: Д.Цекова – еколог, e-mail: ecology@monbatrecycling.com

„МОНБАТ” АД, 1407, гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 4 на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: «Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/» в «МОНБАТ» АД, площадка гр. Монтана.

Срещата ще се проведе на 09.10.2018 г.дата/ден от 11 00.часа в сградата на Община Монтана, гр Монтана Център, ул. „Извора“ №1. Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в: Община Монтана, гр. Монтана Център, област Монтана, ул. «Извора» №1 и РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, област Монтана, ул. «Юлиус Ирасек» №4.

Писмени становища могат да се представят в община Монтана и РИОСВ- Монтана на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Богдана Иванова, тел. 096 / 393 101, 096 / 393 189; GSM : 0886 / 430 414, Е-mail : ekolog1@monbat.com или office@monbat.com