Отчитане на устойчивостта

Бизнесът на Монбат е изграден въз основа на отговорността и прозрачността към всички заинтересовани страни.

Монбат регулярно оповестява и нефинансова информация във връзка с приетата от Съвета на директорите корпоративно социално отговорна политика. Дружеството ежегодно до края на месец март представя пред Глобалния договор комюнике за напредъка относно отчитане на предходната година.

Монбат е разработил следните документи:

  • Политика за безопасност и здраве при работа
  • Политика по качество
  • Политика по околна среда

Политиката на компанията спрямо заинтересованите страни е в съответствие със съществуващите закони и е основана на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.
В своята политика спрямо заинтересованите лица, Монбат се съобразява със законовите изисквания и действа въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. Етичният кодекс влияе положително върху прилагането на корпоративните ценности в ежедневната работа на групата. Неговите ръководни принципи активно се популяризират от ръководството и тяхното изражение може да се открие в цялостната комуникация и представяне на Монбат като отчети за инвеститорите, управление на човешкия капитал, маркетингови материали, процес на преговори за продажби, антикорупционни дейности, връзки с медиите, вътрешни политики и неформална комуникация.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между групата и всички заинтересовани страни, като предоставя редовна информация за своята дейност, финансово състояние и процеса на вземане на решения. Всички заинтересовани страни могат да предоставят обратна връзка или да предлагат други дейности, свързани с устойчивостта, чрез официалните контакти на групата или директно до членовете на Комитета по устойчиво развитие.

Национален кодекс за корпоративно управление

Монбат спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.
Дейностите на Съвета на директорите на Монбат се осъществяват в пълно съответствие със законовите изисквания, залегнали в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и Националния кодекс за корпоративно управление.
Корпоративното ръководство на Монбат счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които Монбат не спазва. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”.
Това означава, че Монбат спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Корпоративно ръководство

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие с акционерите на компанията. Тази категория включва определени заинтересовани страни, върху които дружеството има пряко влияние и които са в състояние да повлияят на дружеството. В Декларацията за корпоративно управление Монбат определя като заинтересовани лица всички физически/юридически лица, на които дружеството директно въздейства, и всички физически/юридически лица, които са заинтересовани за икономическия просперитет на групата: клиенти, работници и служители, кредитори, доставчици и други договарящи се страни, местната общност и други заинтересовани страни.
Монбат редовно оповестява нефинансова информация във връзка с политиката за корпоративна социална отговорност, приета от Съвета на директорите, и ежегодно докладва нефинансова информация в Годишния одитиран отчет.