Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Отчитане на устойчивостта

Бизнесът на Монбат е изграден въз основа на отговорността и прозрачността към всички заинтересовани страни.

Монбат регулярно оповестява и нефинансова информация във връзка с приетата от Съвета на директорите корпоративно социално отговорна политика. Дружеството ежегодно до края на месец март представя пред Глобалния договор комюнике за напредъка относно отчитане на предходната година.

Монбат е разработил следните документи:

Политиката на компанията спрямо заинтересованите страни е в съответствие със съществуващите закони и е основана на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.
В своята политика спрямо заинтересованите лица, Монбат се съобразява със законовите изисквания и действа въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. Етичният кодекс влияе положително върху прилагането на корпоративните ценности в ежедневната работа на групата. Неговите ръководни принципи активно се популяризират от ръководството и тяхното изражение може да се открие в цялостната комуникация и представяне на Монбат като отчети за инвеститорите, управление на човешкия капитал, маркетингови материали, процес на преговори за продажби, антикорупционни дейности, връзки с медиите, вътрешни политики и неформална комуникация.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между групата и всички заинтересовани страни, като предоставя редовна информация за своята дейност, финансово състояние и процеса на вземане на решения. Всички заинтересовани страни могат да предоставят обратна връзка или да предлагат други дейности, свързани с устойчивостта, чрез официалните контакти на групата или директно до членовете на Комитета по устойчиво развитие.

Национален кодекс за корпоративно управление

Монбат спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.
Дейностите на Съвета на директорите на Монбат се осъществяват в пълно съответствие със законовите изисквания, залегнали в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и Националния кодекс за корпоративно управление.
Корпоративното ръководство на Монбат счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които Монбат не спазва. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”.
Това означава, че Монбат спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Корпоративно ръководство

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие с акционерите на компанията. Тази категория включва определени заинтересовани страни, върху които дружеството има пряко влияние и които са в състояние да повлияят на дружеството. В Декларацията за корпоративно управление Монбат определя като заинтересовани лица всички физически/юридически лица, на които дружеството директно въздейства, и всички физически/юридически лица, които са заинтересовани за икономическия просперитет на групата: клиенти, работници и служители, кредитори, доставчици и други договарящи се страни, местната общност и други заинтересовани страни.
Монбат редовно оповестява нефинансова информация във връзка с политиката за корпоративна социална отговорност, приета от Съвета на директорите, и ежегодно докладва нефинансова информация в Годишния одитиран отчет.