Уведомление

ФИНАНСОВИ
12 март 2020

С настоящото бихме искали да уведомим инвеститорите и всички заинетеросовани лица, че на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 от Правилата за търговия, част ІV на БФБ АД и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както  и с оглед защита на интересите на инвеститорите на Монбат АД в акции и облигации, ръководството на Монбат АД е поискало от БФБ АД незабавно спиране на търговията с издадените от  дружеството ценни книжа:

 

Емисия ценни книжа с борсов код 5MB и ISIN код на емисията BG1100075065;

Емисия ценни книжа с борсов код 5MBA и BG2100023170.

 

до отмяна на въведеното извънредно положение или до изрично отправено от дружеството искане.