Уведомление относно обратно изкупуване на собствените акции на Монбат

ФИНАНСОВИ
3 октомври 2022

Уведомление по чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото Ви уведомяваме, че на 30.09.2022 г. „Монбат” АД е изкупило обратно 9000 собствени акции при средна цена от 5,253261 лв. за една акция.

Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 30.09.2022 г. е 18 000 броя или 0,0461% от правата на глас на Монбат АД.