Вътрешна информация

ФИНАНСОВИ
7 януари 2014

С настоящото бихме искали да ви представим следната вътрешна информация, относима към „Монбат” АД:

1. „Монбат” АД и „Старт” АД са спечелили Проекти по Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” на обща стойност 8 300 443 лева. Стойността на безвъзмездното финансиране по процедурата за двата проекта е 4 158 721 лева.

2 „Монбат” АД сключи договор за депозит с „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, гр. София при условията на чл. 114, ал. 9, т. 3 от ЗППЦК при следните параметри на договора:

  • Сума на депозита: 6 000 000 лева;
  • Срок на депозита: 6 (шест) месеца с клауза за удължаване при първоначално договорените условия в случай, че договорът за депозит не бъде прекратен;
  • Лихвен процент: в размер на 6 % годишно за срока на депозита;
  • Условията на договора за депозит не са по-неблагоприятни от пазарните за страната.

3. По време на проведената в перода 2008 – 2013 г. програма за обратно изкупуване на собствени акции „Монбат” АД е изкупило обратно 2 863 635 собствени акции при средна цена от 5.80 лева за една акция. През 2013 г. са продадени 2 863 635 броя собствени акции при средна цена от 6,21 лева за една акция.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com