Във връзка с изискванията на Чл.148б от ЗППЦК

ФИНАНСОВИ
5 ноември 2015

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК с настоящото Ви уведомяваме относно следното: На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК Приста Ойл Холдинг ЕАД уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството сделка на прехвърляне на 1 950 000 броя акции или 5 % от капитала на Монбат АД с дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар АД - 28.10.2015 г. В резултат на промяната Приста Ойл Холдинг ЕАД притежава пряко 16 666 371 броя акции с право на глас или 42,73 % и чрез свързаното лице – Монбат Трейдинг ООД притежава 2 752 800 броя акции с право на глас или 7,06 %.

Общият брой на притежаваните акции и права на глас пряко и чрез свързани лица от страна на Приста Ойл Холдинг ЕАД е 19 419 171 бр. или 49,79 %. На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A уведоми Монбат АД относно извършена от дружеството сделка на придобиване на 1 950 000 броя акции или 5 % от капитала на Монбат АД с дата на сетълмент на сделката в Централен депозитар АД - 28.10.2015 г.

В резултат на промяната PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A притежава пряко 10 053 758 броя акции и същия брой права на глас в общото събрание на акционерите или 25,78 % от капитала на Монбат АД. Общият брой на притежаваните пряко акции и права на глас от страна на PRISTA HOLDCO COOPERATIEF U.A е 10 053 758 бр. Дружеството упражнява правото на глас пряко, а не чрез свързани лица.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com