Във връзка с оповестена на 09.07.2019 г. информация, с настоящото Ви уведомяваме за следното:

ФИНАНСОВИ
31 юли 2019

1.    Във връзка с упражнената пут опция, изразяваща се в правото, но не и в задължението „Монбат“ АД да поиска обратна продажба на дяловете от капитала на „Левента“ ЕООД, на 29.07.2019 г., „Монбат“ АД е получило плащане от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД в размер на е 2 918 916 лв.

2.    На 29.07.2019 г. В резултат на предявено писмено искане от „Монбат“ АД към „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД за частично плащане на сума, във връзка с допълнително споразумение по договори за депозит, сключено на  01.02.2019 г., в „Монбат“ АД е постъпила сумата от 1 955 800 лв „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com