Във връзка с приетото решение на проведеното на 28.06.2019 г. ОСА на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
15 юли 2019

Във връзка  с приетото  решение на проведеното на 28.06.2019 г. ОСА на Монбат АД за разпределяне на дивидент СД на дружеството на свое заседание от 15.07.2019 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от  4 000 000 лева:

1. Брутен размер на дивидента за една акция 0.1025 лева

2. Нетен размер на дивидента на една акция - 0.0974 лева за акционерите физически лица.

3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – Уникредит Булбанк АД

4. Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на  Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

5. Начален срок за изплащане на дивидента 29.07.2019 г.

6. Краен срок за изплащане на дивидента 29.10.2019 г.

7. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2018 г. ще може да го получи от дружеството в брой  или по банков път  след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4 или факс  + 359 2 9804881. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

 

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: