Във връзка с проведеното на 30.06.2013 г. ОСА на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
30 юни 2014

Във връзка с проведеното на 30.06.2013 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

  • Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2013 г. и одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г.
  • Общото събрание на акционерите прие решение печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012,30 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент: Брутен размер на дивидента за една акция 0,23 лева; Нетен размер на дивидента на една акция - 0.2185 лева за акционерите физически лица. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
  • Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
  • Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Сaмко
  • Общото събрание на акционерите определи едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.
  • Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова. 
  • Общото събрание на акционерите прие Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.
  • Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2013 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД в общ размер на до 300 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.
  • Общото събрание прие решение да бъде извършена промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4 10. Общото събрание прие решение да бъде извършена промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com