Януари 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 февруари 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец януари 201 2 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 14 135 хил. лева, което представлява понижение от 32.87 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец януари 2011 г.
Реализираните през януари 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 14 135 хил. лева са разпределени както следва:

Продукция11 806 хил. лева
Стоки195 хил. лева
Услуги148 хил. лева
Други, от които:1 986 хил. лева
материали1 870 хил. лева
активи94 хил. лева
други22 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец януари 2012 г. е 299 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата с 89 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец януари 2011 г.

Реализираните по-слаби резултати през месец януари 2012 г. в сравнение с постигнатите през януари 2011 г. се дължат на следните причини:

  • По-слабо търсене на продукцията на Монбат АД през януари 2012 г. в сравнение с януари 2011 г.;
  • Намаление с 470 хил. лева на незавършеното производство на Монбат АД;
  • Планиран годишен ремонт на производствените мощности на Монбат Рисайклинг E АД в България, поради което дружеството е произвело и по-малко продукция през месец януари 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com