Заседание на съвета на директорите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
14 май 2016

С настоящото Ви уведомяваме, че на 13.05.2016 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Монбат АД, на което бяха приети следните важни решения:

  • Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за свикване на редовно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на 27.06.2016 г. от 10:30 часа в гр. София, Гранд Хотел София. Сред решенията, които ще бъдат предложени за гласуване от акционерите са: разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г., а именно: разпределение на дивидент в размер на 10 920 000 лева, промяна в Политиката по възнагражденията на СД, промяна в постоянното и допълнително възнаграждение на корпоративното ръководство и промяна в Устава на компанията. Повече информация относно свикването на Общото събрание на акционерите и конкретните предложения за решения към тях могат да бъдат намерени в Поканата и писмените материали, оповестени от Монбат АД 
  • Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за извършване на нова процедура по обратно изкупуване на собствени акции, а именно до 3 % от регистрирания капитал или до 1 170 000 броя акции. Минимална цена на обратно изкупуване е 6.00 лева, а максимална цена на обратно изкупуване е 8.00 лева. Съветът на директорите определи начален срок за обратното изкупуване - 01.06.2016 г. Повече информация относно новата процедура по обратно изкупуване може да бъде намерена в конкретното й публично оповестяване по реда на ЗППЦК и ТЗ.
  • Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за създаване на на Комитет по корпоративно управление и вътрешен контрол към Съвета на директорите в следния състав: Атанас Бобоков, Камен Захариев, Йордан Карабинов и Петър Бозаджиев. Целта на създаването на комитета е повишаване на стандартите за корпоративно управление в компанията и ефективно функциониране на системата за вътрешен контрол. Комитетът ще докладва веднъж на три месеца на СД и може да прави предложения относно прилагането на най-добри практики в областта на корпоративното управление.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com