Заседание от 13.09.2013 г. съветът на директорите на Монбат АД, гр. София

ФИНАНСОВИ
13 септември 2013

На свое заседание от 13.09.2013. г. Съветът на директорите на „Монбат" АД, гр. София На основание чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде извършено ново обратно изкупуване на собствени акции - дванадесета процедура в границите определени от чл. 17 от Устава на дружеството, както следва:

  • Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура - 414 424 броя акции.
  • Минимална цена на обратно изкупуване - 4.50 лева
  • Максимална цена на обратно изкупуване - 7.50 лева
  • Начален срок - 17.09.2013 г.
  • Уведомяването до КФН, БФБ и инвеститорите се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
  • Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции - до 180 календарни дни, считано от 17.09.2013 г.
  • В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 414 424 броя акции преди крайния срок настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции СД по своя преценка може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции. В срока на настоящата процедура в зависимост от пазарните условия СД по своя преценка може да променя минималната или максималната цена на обратно изкупуване. В този случай дружеството уведомява КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността, като уведомяването се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня, от който влиза в сила промяната на минималната или максималната цена на обратното изкупуване.
  • Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването - Бенчмарк Финанс АД.
  • Цел на обратното изкупуване - повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com